Raad 3 juni 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Heropening

  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1500 tot 2300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment.

  Voorstel is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 7 januari en in de raad van 28 januari 2020. In de raad van 28 januari 2020 terugverwezen naar de commissie fysiek Domein. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 28 januari is door het college een memo toegevoegd betreffende een reactie op de in de raad gestelde vragen en ingediende moties en amendementen.

  In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2020 is niet tot een afronding gekomen. Het debat is voortgezet op 12 mei 2020.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Integraal beleidskader sociaal domein is een beleidskader op hoofdlijnen en geeft richting en focus voor de toekomst. 

  Is besproken in de commissie Sociaal Domein van 12 mei 2020. Op verzoek van de fractie van GroenLinks behandeling als bespreekpunt. Discussiepunt is de concretisering van de nota. De fractie van GroenLinks heeft een motie aangekondigd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De subsidieregeling is een uitwerking van vastgesteld beleid om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO² uitstoot door reductie van energieverbruik of de opwekking van duurzame energie.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 mei 2020. Op verzoek van de commissie komt het college met een gewijzigd voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Subsidieprogramma 2021-2024

  Bespreekstuk
  8 documenten

  in de raadsvergadering van 2 juni is besloten om dit agendapunt te wijzigen van hamerstuk in bespreekstuk.

  De subsidieverordening vormt het juridisch kader voor alle door de gemeente te verlenen subsidies. Het subsidieprogramma geeft de uitgangspunten voor de subsidieverlening en beschrijft de subsidieregelingen.

  De commissie Sociaal Domein van 12 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de periode juni tot en met november 2019 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het gebeidsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht, met als hoofdvraag: "In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?".

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 mei 2020. De fracties van ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, GroenLinks en Streekbelangen zijn voorstander van een knip in de beslispunten.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • A. Motie Streekbelangen, VVD en Het Vechtse Verbond - Nieuwe kaders voor Routekaart duurzaamheid.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020.

  B. Motie GroenLinks - doelgericht op weg naar een schoon en gezond leefklimaat Stichtse Vecht.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van Streekbelangen en 7 andere partijen - Openbare Inclusieve Toiletten.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten