Raad 11 mei 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 10 mei 2021, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 10 mei 2021 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 10 mei 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer R. Bonhof heeft zijn ontslag als raadslid aangekondigd. De voorbereidingen voor de toelating van een nieuw raadslid zijn opgepakt. De stukken worden later aan de agenda toegevoegd. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Aanvragen coronacompensatie, alsmede op de toekomstige overzichten coronakosten en –bijdragen (bijlages) van gelijke strekking, op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. De bijlage 'Aanvragen coronacompensatie' ligt voor de raad onder geheimhouding ter inzage bij de griffie.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het uitgangspunt van dit bestemmingsplan is om percelen, waarvan de bestemming nog een publiek karakter heeft (verkeer of groen), alsnog van een juiste bestemming te voorzien, zoals tuin of erf bij wonen. Er was een zestal zienswijzen ingediend.

  De commissie Fysiek Domein van 6 april 2021 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde investering voor de vervanging van de beschoeiing Schippersgracht en onderhoud aan de Evert Stokbrug en de op een bijlage opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

  De commissie Fysiek Domein van 6 april 2021 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt gevraagd een ontwerpbesluit te nemen betreffende het deels niet afgeven en deels wel afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van meerdere reeds gerealiseerde bouwwerken op perceel Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis.

  Het voorstel is de verklaring van geen bedenkingen wel af te geven voor de paddock, ringslangbroeihoop en de takkenril. En niet af te geven voor de paardenstal, longeercirkel, paardenspringbak en hooiberg.

  De commissie Fysiek Domein van 13 april 2021 heeft behandeling als Bespreekstuk voorgesteld in verband met een aangekondigd amendement. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Prioritering werkzaamheden.

  Bespreekstuk
  11 documenten

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorstellen om: de resterende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezing 2022 de focus te richten op de lokale herstelagenda naar aanleiding van de Covid19-crisis; activiteiten en ambities die de bevoegdheid van de raad raken in 2021 te prioriteren, om zo de wettelijke taken en dienstverlening op een minimaal niveau te kunnen handhaven (bijlage 1); kennis te nemen van het besluit van het college om activiteiten en ambities in 2021 te prioriteren, daar waar het de bevoegdheid van het college raakt (bijlage 2); en kennis te nemen van het projectenoverzicht RO (bijlage 3).

  Vanwege verschillende bespreekpunten zoals:

  - ligt er een dieperliggende oorzaak aan de problemen ten grondslag;

  - beraden op prioriteitenlijst college die alleen ter kennisneming is aan geboden;

  - overwegen van andere keuzes t.a.v. de voorgestelde her-prioritering;

  heeft de commissie Bestuur en Financiën van 13 april 2021 behandeling als Bespreekstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten