Raad 26 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 25 januari 2021, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 25 januari 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Kadernota 2022 geeft inzicht in welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2022. De financiële kaders zijn een vertaling van de ambities en ontwikkelingen bij de OdrU. Gezien de gemeentelijke begroting is de kostenontwikkeling van de OdrU in 2022 een aandachtspunt. De OdrU heeft een gezonde structurele financiële exploitatie en wil dit in 2022 ook zo voortzetten.

  De commissie Fysiek Domein van 5 januari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft het doen van een aanvraag bij de erfgoeddeal voor een decentralisatie uitkering voor het project DUMO (verduurzaming monumenten) en het vrijgeven van middelen hiervoor uit het gemeentelijk investeringsplan voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

  De commissie Fysiek Domein van 5 januari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het opstellen van de begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. worden de uitgangspunten van de Kadernota 2022 van het Plassenschap gehanteerd. Het financieel kader uit de Kadernota is leidend. Er wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan de indexatie. De begroting is verder beleidsarm. In de Kadernota 2022 is sprake van een indexatieverhoging van 2% van de deelnemersbijdrage. In de begroting 2022 wordt een PM-post opgenomen voor de transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Tevens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond de toekomstvisie recreatieschappen.

  De commissie Fysiek Domein van 12 januari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het opstellen van de programmabegroting van het Recreatieschap worden de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 van het schap gehanteerd. Het financieel kader uit deze Kadernota is leidend. Er wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd, anders dan de indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022 zijn de Uitgangspunten begroting (kadernota) 2022 opgesteld. De indexatieverhoging bedraagt 2% van de deelnemersbijdrage.Tevens wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond de toekomstvisie recreatieschappen.

  De commissie Fysiek Domein van 12 januari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12.

  Kadernota VRU 2022

  Hamerstuk
  4 documenten

  Voorstel is: 

  1. Kennis te nemen van de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022.
  2. De zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 vast te stellen.
  3. De financiële consequenties te betrekken bij de Kadernota 2022 van Stichtse Vecht.

  De commissie Bestuur en Financiën van 12 januari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is in te stemmen met de 8e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.

  De commissie Bestuur en Financiën van 12 januari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van GroenLinks - Versnellen woningbouw, met als dictum: Een of meerdere ambtenaren vrij te maken of aan te stellen puur en alleen voor het vlottrekken van de diverse woningbouwtrajecten. Als het kan budgetneutraal binnen de begroting, en als dit niet kan, door extra middelen vrij te maken vanuit de algemene/ generieke reserves. Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 10/11 november 2020 en verwezen naar de commissie.

  De commissie Fysiek Domein van 5 januari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met de motie wordt het college onder meer gevraagd de stembureaus te beoordelen op hun mogelijkheid om (in hun omgeving) een ‘drive through’ stembureau te realiseren. 

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten