Raad 30 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten

  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 29 maart 2021, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 29 maart 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Rekenkamercommissie heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in Stichtse Vecht. De hoofdvraag daarbij was: Welke activiteiten heeft Stichtse Vecht genomen c.q. gepland ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden met het oog op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet? De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport, de conclusies te onderschrijven, de aanbeveling aan de raad over te nemen en het college te verzoeken periodiek over de aan haar gerichte aanbevelingen periodiek te rapporteren. 

  De commissie Fysiek Domein van 9 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Zienswijze Kaderbrief 2022 GGDrU

  Hamerstuk
  4 documenten

  De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht. De kaderbrief gaat over de financiele en beleidsmatige kaders. Deze zijn op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven.

  De commissie Sociaal Domein van 9 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is het Jaarverslag 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen vast te stellen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 16 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is de overeenkomst met de huidige accountant, Publieke Sector Accountants BV (PSA) met twee jaar te verlengen en hen aan te wijzen als accountant zoals bedoeld in artikel 213 lid 2 Gemeentewet voor de controle over de verslagjaren 2021 en 2022.

  De commissie Bestuur en Financiën van 16 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is kennis te nemen van de Decembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds en de financiele gevolgen te verwerken zoals aangegeven in het voorstel. 

  De Auditcommissie heeft over het voorstel een advies uitgebracht. Dit advies is bij de stukken gevoegd. 

  De commissie Bestuur en Financiën van 16 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken dient als basis voor het beleid met betrekking tot de aanpak en keuze voor het veilig functioneren en in stand houden van de kapitaalgoederen 'civiele kunstwerken' en wordt ter vaststelling aangeboden. Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, kademuren, tunnels, geluidsschermen en duikers verstaan.

  De commissie Fysiek Domein van 9 maart 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld. In verband met een (aangepast) amendement en aangekondigde motie heeft het presidium besloten het agendapunt als bespeekpunt te agenderen. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Beleidsplan Waardevol Toerisme

  Bespreekstuk
  20 documenten

  Het Beleidsplan Waardevol Toerisme, dat ter vaststelling wordt aangeboden, geeft de visie op de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 en een eerste uitvoeringsagenda voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Het voorliggende beleid vormt een actualisatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme Water Verbindt uit 2014.

  De commissie Fysiek Domein van 9 maart 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  Reden: bij het voorstel zijn verschillende amendementen aangekondigd waarvan sommigen op basis van de commissiebehandeling nog zijn aangepast. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Schuldhulpverlening is een wettelijke taak. Het huidige beleidsplan Schuldhulpverlening ging over de periode 2016-2020. In het voorliggende plan zijn minimabeleid en schuldhulpverlening gebundeld in 1 beleidsplan.

  De raad wordt geadviseerd om :

  - De visie, doelstellingen en activiteiten per doelstelling uit het beleidsplan “Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024” vast te stellen;
  - De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen.

  De commissie Sociaal Domein van 9 maart 2021 heeft behandeling als bespreekstuk geadviseerd.

  Reden: eventuele moties.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten