Schriftelijke consultatie 22 april 2020 00:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De kaderbrief beschrijft de algemene financiële en beleidsmatige kaders. De GGD regio Utrecht stelt de gemeenteraden in de regio Utrecht in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de Kaderbrief 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad is bevoegd de benoeming van het College van Bestuur te herbevestigen en goed te keuren. De financiële positie van het College van Bestuur is goed. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019 goed te keuren.

  vergroten verkleinen laden...
 • Gemeente Stichtse Vecht heeft sinds 2018 de wettelijke verplichting om de ENSIA BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zelfaudit in te vullen. Onderdeel van deze verplichting is het vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG en BGT. De raad wordt voorgesteld deze verantwoordingsrapportage vast te stellen en vrij te geven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is sprake van geluidsoverlast bij de bewoners van de appartementen in Safari. Deze geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de op het dak van het zwembad aanwezige installaties die de temperatuur en luchtbehandleing van het zwembad regelen. Geluidstesten hebben dit bevestigd. De raad wordt voorgesteld om € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en de begroting hierop aan te passen.

  vergroten verkleinen laden...