Werkwijze commissies

Commissies zijn themabesprekingen met als doel te informeren, consulteren en debatteren. Commissies zijn, net als de gemeenteraadsvergaderingen, openbaar. Commissieleden praten onder meer over voorstellen en plannen van het college van B&W. In commissies kunnen ook burgerleden namens hun fractie meepraten. Commissieleden horen graag de mening van betrokken inwoners. Ook belangstellenden zijn welkom.

Er zijn commissies voor:

  • bestuur & financiën
  • het fysieke domein
  • het sociale domein & werk
  • informatieve commissievergaderingen

Bijna altijd vinden de vergaderingen op dinsdagavond plaats.

De commissies worden live via internet uitgezonden. Zo kunt u thuis alle vergaderingen live meeluisteren. Informatieve commissies worden niet uitgezonden vanwege het gebruik van andere werkvormen.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl

Bekijk ook de Handleiding commissies