Raadsvragen indienen

Procedure raadsvragen

De schriftelijke vragen op grond van art. 41 kunnen uitsluitend ingediend worden door raadsleden.  Deze vragen moeten door middel van een formulier worden ingediend:
Formulier Vragen ex Artikel 41 RvO

Technische vragen kunnen gemaild worden naar de postbus van de griffie, griffie@stichtsevecht.nl.

Beantwoording

Voor de artikel 41 RvO vragen geldt voor beantwoording een termijn van 30 dagen, voor technische vragen geldt 10 werkdagen.

Over geagendeerde raadsstukken gestelde technische vragen worden binnen 3 werkdagen beantwoord door de steller van het stuk. De opsteller van het raadsvoorstel kan in dat geval ook telefonisch worden benaderd.