Reacties Kadernota 2022

Reacties politieke partijen op de Kadernota 2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021 is de Kadernota 2022 door de gemeenteraad aangenomen met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen. In de Kadernota worden de financiële- en beleidskeuzes aangegeven om aan het einde van het jaar een begroting te maken. Dit is traditiegetrouw het moment waarin de politieke partijen hun algemene beschouwingen uitspreken door hun ambities, doelen en prioriteiten af te zetten tegen het beleid dat het college voorstelt en eventuele wijzig ingsvoorstellen Indient. Op deze pagina staat een verkorte Vl/eergave van de algemene beschouwingen die door de partijen zijn uitgesproken. 

Lokaal Liberaal

Bouwen en wonen: Stevige handhaving op oneigenlijk woongebfuik (huisjesmel­kers) en overlastgevers. Doorpakken op het realiseren van betaalbare woningen in alle segmenten. Organisatie: Snel en doelmatig weer op sterkte brengen. Goede dienstverlening aan onze inwoners heeft onze topprioriteit. Participatie en communicatie: laagdrempelig contact met inwoners, maar niet via een dure "Box in de wijk"! Energietransitie: Zonder draagvlak, inspraak en participatie, geen transitie! Alleen vrijwillig van het gas af! Jeugdzorg: Steun vanuit het Rijk om te voldoen aan de zorg die nodig is, gezien de oplopende enorme tekorten in het Sociaal Domein, met name bij Jeugdzorg. 

Suzanne Kox-Meijer - fractievoorzitter Lokaal Liberaal

VVD

In 2022 staat de lokale herstelagenda centraal. Het doel van de lokale herstel­agenda is om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle negatieve effecten door de coronacrisis. Belangrijk hierbij zijn het beschermen van de meest kwetsbare groepen, het bijdragen aan economisch herstel en het versterken van de leefbaarheid. Dit kost veel geld en de financiêle positie van de gemeente
is al niet rooskleurig door onder andere de miljoenen tekorten op Jeugdzorg. Het RiJk geeft hiervoor te weinig geld. Door krrtisch te kij ken naar alle uitgaven zorgen we ervoor dat het voorzieningenniveau op peil blijft, de samenleving wordt versterkt en de rekening niet bij inwoners en ondernemers wordt neergelegd.

Arjan Wisseborn - fractievoorzitter VVD

 

PvdA

Bij ons toetreden tot de coalitie hebben wij aangegeven waar het voor ons om moet draaien. In de kadernota 2022 zijn die punten overeind gebleven. Ten eerste: Actief beleid voor werk en inkomen. Wij vinden dat werk de belangrijkste manier is om aan armoede te ontsnappen en daarom staat werkgelegenheid bij ons voorop. Alle vormen van armoede willen wij bestrijden, met een extra focus op kinderarmoe­de. Daarnaast: Wonen. Wij pleiten voor een actief beleid dat jonge mensen in staat stelt om een betaalbare woning te vinden. Tenslotte: duurzaamheid. Wij zullen ons in onze keuzes moeten laten leiden door het besef dat we samen moeten zorgen voor de aarde. 

Joseph Toonen - fractievoorzitter PvdA

CDA

De coronacrisis heeft bij veel mensen gezorgd dat prioriteiten anders zijn komen te liggen. In onze gemeente is dat niet anders Op dit moment is het belangrijkste dat onze samenleving weer op kracht kan komen, voor kwetsbare mensen en ook het lokale verenigings- en bedrijfsleven. Daarvoor is er met onze steun een corona­herstelagenda gemaakt. Voorzieningen in de dorpskernen vinden wij belangrijk. Het CDA heeft zich er voor ingezet dat de financiering van de bibliotheken op peil blijft en dat er genoeg geld is om de dorpshuizen te onderhouden. Daarnaast zetten we ons in dat meer dan duizend sociale en betaalbare woningen worden gerealiseerd m 2022.

Klaas Overbeek - fractievoorzitter CDA

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht vindt dat de gemeente verplicht is haar bewoners te voor­zien van goede dienstverlening. Dat is een recht. De gemeentelijke basis moet op orde. Er moet regie komen op grote projecten, want de maatschappelijke kosten hiervan zijn te hoog. Het wordt tijd dat we werk maken van achterstallig onderhoud en geld vrij maken voor het uitvoeren van het actieplan omgevingslawaai. Onze bewoners willen een draadkrachtig bestuur voor een veilige en leefbare woonom­geving. Het vertrouwen in de lokale overheid was nog nooit zo laag (bron: Sociale kracht monitor). De gemeente moet doen wat ze belooft. Bewoners helpen graag mee, we doen het @Samen!

Riëtte Habes - fractievoorzitter Samen Stichtse Vecht

 

Streekbelangen

Streekbelangen zet zich in voor de sociale en economische vitaliteit van alle kernen, maar wil vooral extra aandacht voor de kleinere kernen. Denk hierbij aan de aanpak van het woningtekort, het behoud van buurthuizen en ontmoetings­centra die bijdragen aan o.a. eenzaamheidsbestrijding. Sport en beweging willen wij toegankelijk maken en houden voor iedereen om zowel de gezondheid als de sociale verbondenheid te verbeteren. Vrijwilligerswerk moet verder gestimuleerd en ondersteund worden. De toenemende kosten voor afvalverwerking raakt niet alleen de financiële positie van de gemeente, maar ook de portemonnee van onze inwoners en heeft onze bijzondere aandacht. Wij staan voor bouwen en ver­binden, voor nu en in de toekomst. 

Karin van Vliet - fractievoorzitter Streekbelangen

 

ChristenUnie- SGP

Ruimte voor rust. De ChristenUnie-SGP vindt dat rust meer ruimte verdient. Ruimte voor rust moet bij alle beleidsnota's en uitvoeringsplannen een hoge prioriteit krij­gen. Rust in het bestuur om het werk goed te doen. Rust in raadsvergaderingen om tot weloverwogen en verstandige besluiten te komen. Rust in het Sociaal Domein om de mens achter de inwoner te zien. Rust in de eigen omgeving en de Open­bare Ruimte om te kunnen genieten. Rust in de samenleving om te mogen zijn wie je bent. Rust om eerst en vooral mens te zijn die van het leven mag genieten in dankbaarheid aan de Schepper daarvan. Hiervoor zal de ChristenUnie-SGP zich blijven inzetten. 

Ike Roetman - fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

 

PVV

De PVV is de enige partij die het onrechtmatig handelen van verschillende bestuurslagen (waaronder het college van Stichtse Vecht) aan de kaak stelt, bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook bij het ontwikkelen van plannen die invloed hebben op de ruim­telijke ordening een Milieu Effect Rapportage moet komen. Dit is stelselmatig niet gebeurd. En al die partijen die terecht vinden dat een ieder zich aan de wet moet houden, kijken nu willens en weten de andere kant op. Zo niet de PVV, wij blijven strijden tegen de onrechtmatige plaatsing van subsidiemolens en flora en fauna aantastende zonneakkers.

Wim Ubaghs - fractievoorzitter PVV

 

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond geelt aan dat de Kadernota 2022 op voor haar zwaarwegende punten onvoldoende onderbouwd is: WMO-versobering baart zorgen. Verbaasd dat kostenbegroting m.b.t. de Energietransitie niet zijn meegewogen. Veiligheid, leef- en woonomgeving niet zijn vertaald in financieel beleid. Verhoging entreegelden Kikker­fort, waar is gedegen onderzoek en onderbouwing? Arbeidsmigrantenproblematiek in samenhang met tekorten op de woningmarkt voor woningzoekenden uit Stichtse Vecht, Huisjesmelkers. Zorg voor ouderen, eenzaamheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid. Achterstallig onderhoud sportaccommodaties. Leefbaarheid kleine kernen en behouden van de eigen identiteit. Zorg m b.t. functioneren ambtelijk apparaat en financiële gevolgen zoals service aan inwoners en uitstel van plannen. Uw zorg is ook de zorg van Het Vechtse Verbond.

Mieke Hoek - fractievoorzitter Het Vechtse Verbond

 

GroenLinks

Deze kadernota ademt de sfeer van wegkijken en het vooruitschuiven van pro­blemen. De groeiende tweedeling, het alsmaar groter wordende probleem op de woningmarkt, de zichtbare gevolgen van klimaatverandering en een tot op het bot geklede ambtelijke organisatie, waarin nu weer veel geld wordt geïnvesteerd om de schade te herstellen. Zie hier het resultaat van jarenlang rechts conservatief beleid binnen Stichtse Vecht. De voorstellen van GroenLinks om hierin verandering te krijgen zien we niet terug in de kadernota. Reden voor onze fractie om tegen de kadernota te stemmen. De huidige problemen vragen om een proactief en daadkrachtig bestuur met een fnsse en optimistische kijk op de toekomst. GroenLinks heeft een voorstel gedaan om dit voor de komende periode te bereiken.

Albert Gemke - fractievoorzitter GroenLinks