Reacties programmabegroting 2021

Reacties politieke partijen op de Programmabegroting 2021

Op dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht zich uitgesproken over de programmabegroting die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de raad is voorgesteld. In de programmabegroting staat welke plannen zij voor het komende jaar hebben en welke kosten en inkomsten zij verwachten. De politieke partijen uit de gemeenteraad hebben hierbij aangegeven wat zij van de voorgestelde plannen vinden. Op deze pagina leest u de reacties van de verschillende fracties op de programmabegroting. De programmabegroting is met 25 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

 Lokaal Liberaal

Met de toetreding van Lokaal Liberaal tot het bestuur van de gemeente hebben we weten te bereiken dat er in deze begroting meer geld is voor dierenwelzijn en de kinderboerderijen. Ook hebben we bereikt dat het mantelzorgcompliment voor ten minste 2 jaar terug komt. Dit alles door te snijden in eigen vlees en dus de rekening niet neer te leggen bij onze inwoners. Dat zetten we vanaf 2022 graag voort. Mogen wij ook vanaf dan van u het vertrouwen om een solide begroting te presenteren? Stem dan Lokaal Liberaal.

 Suzanne Kox-Meijer, Fractievoorzitter Lokaal Liberaal

VVD

Financieel verantwoord beleid waarbij tekorten niet onnodig op inwoners worden afgewenteld: daar staat de VVD voor. Ondanks onvermijdelijke hogere uitgaven voor jeugdzorg, maatschappelijke opvang en Covid-19, leggen we de rekening hiervoor niet neer bij inwoners. Door kritisch te kijken naar alle uitgaven is het gelukt een sluitende begroting op te stellen waarbij het voorzieningenniveau op peil blijft en de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen verhoogd wordt met een inflatiecorrectie. Daarnaast zorgen we dat de reserves voldoende gevuld blijven om ook in deze financieel lastige tijden onze taken uit te kunnen blijven voeren. Zo kan de gemeente er voor haar inwoners zijn in deze uitdagende tijd.

Arjan Wisseborn, Woordvoerder Financiën VVD

GroenLinks

Sturen op financiën levert maatschappelijke schade. GroenLinks maakt zich grote zorgen over het gebrek aan daadkracht en visie van dit college. Wij gaan ons inzetten om de onverantwoorde bezuinigingen op organisaties die mensen juist helpen om te voorkomen dat ze een beroep moeten doen op sociale voorzieningen terug te draaien. Ook manen wij het college tot actie om de bouw van woningen voor jongeren, starters en mensen met een kleine beurs nu eens echt op te pakken. En tevens om het vastgelopen klimaatbeleid weer in beweging te zetten. Kortom, wij hebben er zin in om beweging te creëren.

 Albert Gemke, Fractievoorzitter GroenLinks

 CDA

Bij het maken van de plannen voor 2021, realiseren we ons in wat voor bijzondere tijd we leven. De coronapandemie heeft grote gevolgen voor het samen leven in onze dorpen. Inwoners en ondernemers zitten in onzekerheid, eenzaamheid neemt toe en het verenigingsleven is totaal veranderd. Hoewel ook de gemeentefinanciën onder druk staan is het juist in deze tijd belangrijk te blijven investeren in onze samenleving. Dat vraagt aandacht en actie, via het coronafonds en door maatschappelijke voorzieningen overeind te houden. Daar zet het CDA zich voor in!

 Klaas Overbeek, Fractievoorzitter CDA

PvdA

De PvdA vindt het bijzonder mooi dat de begroting 2021 sluitend is, zeker omdat Corona voor extra kosten zorgt. Veel gaat goed. Wat willen wij inhoudelijk anders:

  1. Extra gelden vanuit het Rijk (septembercirculaire) geven de mogelijkheid om de bezuiniging op organisaties als Handje Helpen, De Bibliotheek, Welzijnswerk, Uw Clientondersteuning en Kwadraad voor 2021 terug te draaien.
  2. Wij willen dat minima gecompenseerd worden voor de kosten die zij door Corona in 2020/2021 moeten maken voor bv. extra zeep, handgel en mondkapjes.
  3. De aandacht voor betaalbare jongeren- en ouderenhuisvesting moet steviger neergezet worden.

Voor deze 3 onderwerpen gaan wij ons hard maken tijdens de begrotingsraad door moties en amendementen.

 Els Swerts, Fractievoorzitter PvdA

Streekbelangen

Streekbelangen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met sporten en bewegen. Daarom moeten sportaccommodaties en –velden toekomstbestendig zijn. Grote bezuinigingen op preventie e.d. zijn onverantwoord omdat de effecten onbekend zijn. Dat de afvalkosten stijgen bij de nieuwe manier van inzamelen vinden wij verwerpelijk. Wij zijn blij met onze mantelzorgers die wij met de nieuwe

begroting weer kunnen waarderen met een mantelzorgcompliment. Vooral in tijden van Corona zien wij het belang van hen binnen onze gemeente. Evenals de organisaties die zich inzetten voor de preventieve zorg. Streekbelangen vindt dat die behouden moeten blijven, juist in deze moeilijke tijd.

 Rob Roos, Fractievoorzitter Streekbelangen

 ChristenUnie-SGP

‘Goed SAMEN leven’ gaat om mensen! De ChristenUnie-SGP vindt dat het mantelzorgcompliment voor langere tijd moet worden veiliggesteld. Een paar jaar wel, dan weer niet, is onaanvaardbaar. De dienstverlening van de gemeente moet veel beter. De hoge tevredenheidscijfers blijken geen juiste weergave van de werkelijkheid. Sportverenigingen verdienen betere (financiële) garanties. Nu met (te) hoge kosten opschepen kán niet. Breukelen verdient een autoluw centrum zonder overlast voor andere woonkernen. Vervanging van de huidige Vechtbrug aangrijpen om een 2e oeververbinding te heroverwegen. De tarieven voor het zwembad ‘t Kikkerfort blijven marktconform en worden niet hoger om gaten in de begroting te dichten. ‘Goed SAMEN leven’ gaat om mensen.

 Ike Roetman, Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond is verbijsterd over de bezuinigingen in de sociale sector; het cement van de samenleving. Deze afbraak mag niet gebeuren. Die verantwoording wil Het Vechtse Verbond niet nemen. De € 600.000,- bezuiniging binnen deze sector mag niet doorgaan. In de septembercirculaire zit voldoende ruimte. Alle bibliotheken op die van Maarssen na zullen gesloten worden. Onacceptabel. Thuiszorg en Handje helpen worden gekort terwijl er nu zoveel hulp nodig is. Zwembad ‘t Kikkerfort slopen is onbespreekbaar voor Het Vechtse Verbond. Invalidenplaatsen kostendekkend maken brengt geen voordelen op. Niet iedere portemonnee is hetzelfde en niet iedereen heeft parkeerplaats bij huis. Deze noodzakelijke voorziening dient gratis te zijn.

 Mieke Hoek, Fractievoorzitter Het Vechtse Verbond

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht vindt dat er vooral kleine potjes en onderhoudsreserves worden ingezet om de grote financiële zorgen te ondervangen. De inwoners betalen daarvoor de rekening en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Bij alles wordt verwezen naar de algemene voorzieningen. En ook daar wordt zwaar bezuinigd. Het lang beloofde burgerpanel moet er snel komen. Juist in tijden van Corona en financiële beslommeringen, is de mening en expertise van onze samenleving nú nodig. Samen Stichtse Vecht gaat zich inzetten voor het

terugdraaien van de bezuiniging op bibliotheken, kinderboerderijen, welzijns- en vrijwilligerswerk. Kortom voor een vitale, krachtige en leefbare samenleving.

Riëtte Habes, Fractievoorzitter Samen Stichtse Vecht

 PVV

Het college meldt, niet zonder trots, dat ze bij de komende begroting de bewoners zoveel mogelijk worden ontzien. De werkelijkheid is, zoals helaas vaker, echter anders. Bewoners worden ook in 2021 geconfronteerd met stijgende lasten. Denk hierbij aan de stijgende afvalstoffenheffing en hogere OZB i.v.m. stijging van de huizenprijzen. En het ergste moet nog komen, in 2021 worden de wijken aangewezen die in 2030 van het gas af moeten. En dit gaat duizenden Euro’s kosten maar daar hoor je dit college niet over. Dus buiten de ellende van Corona komt er nog meer ellende op u af en het college weigert daar iets aan te doen.

 Wim Ubaghs, Fractievoorzitter PVV Stichtse Vecht