Raad 07 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Om op 7 mei 2020 met een minderheid te kunnen vergaderen zijn er regels opgesteld. Op 6 mei 2020, aanvang 19:00 uur wordt deze raadsvergadering uitgeschreven, maar zal er niet worden vergaderd. Er zullen geen raadsleden aanwezig zijn, waardoor de voorzitter de vergadering niet kan openen. Na een kwartier wachttijd zal de voorzitter een nieuwe raadsvergadering uitschrijven voor 7 mei 2020, aanvang 19:30 uur. Deze raadsvergadering verloopt anders dan u gewend bent. Tijdens deze raadsvergadering zullen slechts enkele raadsleden aanwezig zijn. Over de geagendeerde onderwerpen is de raad schriftelijk geconsulteerd. Met een minimaal aantal raadsleden aanwezig kunnen op deze manier toch raadsbesluiten worden genomen.

  De publieke tribune in de raadzaal is in verband met de coronamaatregelen gesloten. Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering online via www.stichtsevecht.nl te volgen, of kijk naar Rondom de raad op RTV Stichtse Vecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In verband met de pensionering van de griffier, Jelle Hekman, Bianca Espeldoorn-Bloemendal aanwijzen als griffier met ingang van 8 mei 2020.

  De benoemingen van de griffier Jelle Hekman en de plaatsvervangend griffier Marijke de Jong wijzigen in een aanwijzing met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De kaderbrief beschrijft de algemene financiële en beleidsmatige kaders. De GGD regio Utrecht stelt de gemeenteraden in de regio Utrecht in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de Kaderbrief 2021.

  Middels schriftelijke consultatie heeft de raad ingestemd met behandeling als hamerstuk. Tijdens de schriftelijke consultatie zijn door de fracties over dit agendapunt geen vragen gesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad is bevoegd de benoeming van het College van Bestuur te herbevestigen en goed te keuren. De financiële positie van het College van Bestuur is goed. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019 goed te keuren.

  Middels schriftelijke consultatie heeft de raad ingestemd met behandeling als hamerstuk. Tijdens de schriftelijke consultatie zijn door de fracties over dit agendapunt geen vragen gesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Gemeente Stichtse Vecht heeft sinds 2018 de wettelijke verplichting om de ENSIA BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zelfaudit in te vullen. Onderdeel van deze verplichting is het vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG en BGT. De raad wordt voorgesteld deze verantwoordingsrapportage vast te stellen en vrij te geven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Middels schriftelijke consultatie heeft de raad ingestemd met behandeling als hamerstuk. Tijdens de schriftelijke consultatie zijn door de fracties over dit agendapunt geen vragen gesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is sprake van geluidsoverlast bij de bewoners van de appartementen in Safari. Deze geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de op het dak van het zwembad aanwezige installaties die de temperatuur en luchtbehandeling van het zwembad regelen. Geluidstesten hebben dit bevestigd. De raad wordt voorgesteld om € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en de begroting hierop aan te passen.

  Middels schriftelijke consultatie heeft de raad ingestemd met behandeling als hamerstuk. Tijdens de schriftelijke consultatie heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn bij dit agendapunt gepubliceerd.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)