Raad 27 juni 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat
  1. Mevrouw Bredt-Aler afwezig is.
  2. bij de Algemene Beschouwingen de fracties 5 minuten spreektijd hebben in de 1e termijn en 2 minuten in de 2e termijn. De fracties worden gevraagd om eventuele moties en
  amendementen in de 1e termijn in te dienen.
  Hij spreekt een in memoriam uit voor de heer L. van Zuilen, raadslid van de voormalige gemeente Breukelen en de heer W. Soede, raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Loenen.
  In verband met de terugkeer van wethouder Koops neemt hij met een woord van dank afscheid van de tijdelijke wethouder Tymon de Weger.
  Vervolgens een woord van welkom voor wethouder Koops.
  Ook de heer Roetman spreekt namens de ChristenUnie-SGP een woord van welkom voor wethouder Koops en een woord van afscheid voor de tijdelijke wethouder De Weger.
  Wethouder Koops bedankt iedereen voor de getoonde belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van haar echtgenoot.
  vergroten verkleinen laden...
 • De heer T. de Weger was waarnemend wethouder i.v.m. de ziekteperiode van wethouder mevr. J. Koops. Mevrouw J. Koops hervat heeft haar taken als wethouder hetvat op ....
  vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 26 juni 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

  1. Mevrouw S. Omarsdottir spreekt namens het Kunst en Cultuurcomité over kunst en cultuur. Zij mist kunst en cultuur als topdossier in Stichtse Vecht. Wil kunst en cultuur bereikbaar maken voor alle bewoners van Stichtse Vecht. Heeft hiervoor een handtekeningenactie gehouden en overhandigd de voorzitter een bokaal met 700 handtekeningen.

  2. De heer G.A. van den Berkhof van Jachthaven Ruimzicht spreekt over het eenrichtingsverkeer op de Nieuweweg in Tienhoven. Door het hoge gras langs de kant staan de auto’s op de weg geparkeerd. Op zijn melding wordt niet of niet goed gereageerd.
  Hij overhandigt de voorzitter enige documentatie.
  De voorzitter zegt toe dat het college schriftelijk zal reageren en een afschrift van de reactie naar de raad zal sturen.

  Toezegging voorzitter:
  Het college zal schriftelijk reageren op de melding van de heer Van den Berkhof en een afschrift hiervan naar de raad sturen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vragen voor maandag 25 juni 2017 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

  Verzoek om alleen zeer urgente vragen te stellen.

  Er zijn geen vragen aangemeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Verslaglegging van het college over het begrotingsjaar 2016. De commissie Bestuur en Financiën heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

  De Conceptaccountantsverklaring is geplaatst. De defintieve verklaring is op 20 juni 2017 toegevoegd.

  De antwoorden op enkele technische vragen die in de commissie zijn gesteld zijn toegevoegd.

  PvdA is teleurgesteld over de late ontvangst van het accountantsverklaring. Vraagt deze verklaring in de eerstvolgende vergadering van de commissie Bestuur en Financiën te bespreken.

  Wethouder Balemans meldt dat de accountant heeft toegezegd dat de verklaring op 7 juni bij de gemeente zou liggen. Dat was niet het geval. Hij omarmt het verzoek het accountantsverslag te agenderen voor de commissie Bestuur en Financiën.

  De voorzitter zal dit verzoek aan het presidium overbrengen. Hij adviseert de raad een gesprek met de accountant te voeren over het te laat aanleveren van de verklaring.

  Wethouder Van Vossen zegt toe de niet beantwoorde technische vragen van Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 alsnog schriftelijk te beantwoorden.

  De programmarekening 2016 is unaniem vastgesteld.

  Toezeggingen wethouder Van Vossen:
  De niet beantwoorde technische vragen alsnog schriftelijk beantwoorden:
  1. Lokaal Liberaal: Waarom is de post Onderhoud Buitensportaccommodaties niet besteed?
  2. Maarssen 2000: Waardoor wordt het verschil tussen de opbrengst voor de bibliotheek Maarssen van € 925.000 en het vermelde bedrag van € 613.000 verklaard?
  3. Maarssen 2000: Op welke termijn (2 of 3 jaar) wordt het percentage sociale woningbouw van 30% wel gehaald?
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Voorjaarsnota stelt de gemeenteraad kaders en geeft richting voor de toekomst. De Voorjaarsnota is een strategisch document en gaat over alle gemeentelijke beleidsterreinen heen.

  Besproken in de commissie Bestuur en Financiën van 13 juni 2017.
  vergroten verkleinen laden...
 • Elke fractie heeft maximaal 5 minuten spreektijd, met alleen interruptie in de vorm van korte verduidelijkende vragen. Na de 5 minuten kunnen andere interrupties worden geplaatst.

  De moties en amendementen worden ingediend en toegelicht.

  D66 gaat in op het wijkgericht en participatief werken, verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, transitie en transformatie sociaal domein, jeugd en onderwijs, de vestiging van een ISK en economie. Vraagt zich af of het voorgestelde budget voor de Omgevingvisie wel voldoende zal zijn. Naar de mening van de fractie is Cultuur en cultureel erfgoed onderbelicht in de nota. Hier wordt extra aandacht voor gevraagd. Gevraagd wordt om de rol van verbinder meer op te pakken. De gemeente moet een Cultuurpunt faciliteren en op de website van de gemeente wordt een volledig cultuuraanbod gegeven of de link waar dit te vinden is. Ook ziet de fractie een scheve verhouding in de kosten. De kosten voor de bibliotheek horen eigenlijk thuis in het sociaal domein. Gevraagd wordt dit te herstellen en het bedrag dat thuis hoort bij cultuur dat ook te besteden aan cultuur. Hiervoor worden een tweetal moties ingediend.
  Geconstateerd wordt dat er in de nota niet zichtbare kosten als PM zijn opgenomen. Gaat graag in gesprek met de wethouder hierover.

  Motie 6: Versterking Cultuurbeleid, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt
  Dictum:
  Verzoekt het college:
  Te onderzoeken: het deel van de kosten die de bibliotheek maakt binnen het sociaal domein, ten laste te laten komen aan het Sociaal Domein en de daarmee vrijkomende middelen ten gunste te laten komen van het programma Cultuur bij de programmabegroting 2018-2022 met een voorstel te komen tot een substantiële verhoging van het subsidiebudget voor cultuur in Stichtse Vecht

  Motie 11: Cultuurpunt, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt
  Dictum:
  Draagt het college op:
  een aantrekkelijk en overzichtelijk digitaal cultuurpunt op te richten, waar vraag en aanbod van ruimtes elkaar ontmoeten;
  een agenda met het lokale cultuuraanbod van voorstellingen, cursussen, lessen en workshops beschikbaar te stellen;
  Te onderzoeken: het deel van de kosten die de bibliotheek maakt binnen het sociaal domein, ten laste te laten komen aan het Sociaal Domein en de daarmee vrijkomende middelen ten gunste te laten komen van het programma Cultuur, en bovenstaande motie hieruit te dekken;

  VVD denkt bij een centraal thema voor 2018 aan een goede communicatie naar de inwoners. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Gaat in op de ozb verlaging. Is blij met deze trendbreuk. Is blij met de intensivering van het cameratoezicht op de Kerkbrink in Breukelen. Vraagt wanneer de nieuwe huisvestingsverordening naar de raad komt, in verband met gewijzigd Rijksbeleid ten aanzien van statushouders. Ook wordt stilgestaan bij het aantal fte’s binnen de ambtelijke organisatie. Hiervoor wordt een motie ingediend.

  Motie 12: Uitbreiding én vermindering fte’s
  Dictum:
  Draagt het college op om:
  - In de begroting 2018 een plan op te nemen waarbij het aantal ambtenaren met het zelfde aantal (als hierboven gemeld) wordt verminderd in de jaren 2019 tot en met 2021.
  - Het gaat hierbij om het totaal aantal ambtenaren. Dit betekent dat de vermindering ook op andere afdelingen kan plaatsvinden.

  CDA spreekt over de topdossiers mantelzorg, duurzaamheid en sport. Vraagt voor volgend jaar de doorrekening van de meicirculaire eerder te ontvangen en niet een dag voor de behandeling van de Voorjaarsnota. Gaat nader in op Jeugdsport en Jeugdcultuurfondsen voor minima. Zal initiatief nemen om deze fondsen uit te breiden met een jeugdontwikkelings- en stimuleringsfonds op sportief en cultureel gebied. Komt na de zomer met een initiatiefvoorstel hiervoor. Is trots op de lancering van het Platform Sportpunt Stichtse Vecht.
  Vraagt vóór de begrotingsraad van 2018 nader onderzoek te doen naar uitwisselingsmogelijkheden van ambtenaren in de regio en een onafhankelijk second opinion laten uitvoeren naar de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het ambtenaren apparaat. Ziet geld liever besteed aan de ondersteuning van vrijwilligers. Meevallers niet alleen in de vorm van verlaging van ozb voor woningeigenaren, maar denk ook aan bedrijven en ondernemers. Voor het verlagen van de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt onderstaande motie ingediend.

  Motie 5: Kosten gehandicaptenparkeerplaats
  Dictum:
  Roept het college op
  De kosten voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op een aanwezige parkeerplaats in de openbare ruimte te verlagen tot een niveau dat aansluit bij vergelijkbare U10 gemeenten (Nieuwegein uitgezonderd).

  Lokaal Liberaal spreekt over de statushouders. Zolang het Rijk geen zekerheid geeft over de dekking van de financiën moet een pas op de plaats gemaakt worden met het invullen van plekken voor statushouders. Hiervoor wordt de volgende motie ingediend.

  Motie 9: Opschorting opvang statushouders i.v.m. tekort op bijstandsvergoeding vanuit het Rijk
  Dictum:
  Draagt het college op om:
  Het Rijk erop te wijzen dat zij de BUIG-uitkering dient te verhogen tot een kostendekkend niveau.
  Zolang dat niet is gebeurd, de opname van statushouders in gemeente Stichtse Vecht te stoppen en gestopt te houden.

  Kan vervolgens instemmen met de Voorjaarsnota, met uitzondering van de 1,5 ton voor de legakkers in de Oostelijke Vechtplassen.
  Als het debat in de raad over het opschuiven van de rode contouren gaat leiden tot het bebouwen van bijvoorbeeld Otterspoor-Neermaten is de fractie daar tegen. Groen blijft groen.
  In het verleden is teveel bezuinigd op Cultuur en Beheer Openbare Ruimte. Om de financiële ruimte niet te besteden aan de verlaging van de ozb, maar aan deze twee posten wordt amendement 2 ingediend.

  Amendement 2: extra middelen voor cultuur en beheer openbare ruimte, ingediend door de fracties van Lokaal Liberaal en de PvdA.
  Besluit
  1. De tekstpassage op pagina 1 van de Voorjaarsnota 2017: “In de Voorjaarsnota actualiseren wij het financieel beeld. Uit de Programmabegroting 2017 blijkt dat het financieel perspectief vanaf 2018 licht verbeterd. Daardoor is er ruimte om op enkele onderdelen extra middelen toe te kennen en een begin te maken om de lasten van onze inwoners te verlichten.” te wijzigen in:

  “In de Voorjaarsnota actualiseren wij het financieel beeld. Uit de Programmabegroting 2017 blijkt dat het financieel perspectief vanaf 2018 licht verbeterd. Daardoor is er ruimte om op enkele onderdelen extra middelen toe te kennen.”

  2. In tabel 2 (pagina 7 van de Voorjaarsnota 2017) de “Verlaging OZB 2% op woningen” ad. 196.000 euro structureel vanaf 2018 te schrappen en te vervangen voor:
  a. Extra middelen voor Cultuur ad. 36.000 euro structureel vanaf 2018
  b. Extra middelen voor het Beheer van de Openbare Ruimte ad. 160.000 euro structureel vanaf 2018

  (voor tabel zie besluitenlijst p. 5)

  3. De toelichting op pagina 8 m.b.t. Verlaging OZB 2% op woningen te schrappen en te vervangen door de volgende tekstpassages:

  Cultuur
  In de raadsperiode 2011-2014 heeft er een grote bezuiniging plaatsgevonden op het budget voor cultuur. Nu het financieel perspectief van gemeente vanaf 2018 licht verbetert wordt voorgesteld om het budget voor cultuur structureel te verhogen met 36.000 euro. Deze extra middelen worden ingezet voor o.a. cultuureducatie (waarbij gedacht kan worden aan het jeugdcultuurfonds) ter stimulering van talent en creativiteit en voor culturele activiteiten die bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van de gemeente Stichtse Vecht.

  Beheer Openbare Ruimte
  Om te kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren wordt structureel 160.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Deze extra middelen worden ingezet voor o.a. verbeteren van het groenonderhoud, schoonhouden van zichtlocaties (zoals (winkel)centra), verbetering onderhoud wijkparken en de aanpak van zwerfafval. Bij de inzet van de middelen is het nadrukkelijk de bedoeling om (de wensen van) inwoners te betrekken.

  Streekbelangen vraagt extra aandacht voor de revitalisatie voor sportpark Daalseweide en de herontwikkeling van Zuilense Vecht. Toezien dat de grondopbrengsten worden gebruikt voor de sport en in het bijzonder voor de verenigingen op dat sportpark. Moet de Sportnota hiervoor worden aangepast, dan wordt het college verzocht dit op korte termijn te doen. Gaat nader in op welzijn en dorpshuizen. Pleit er voor dat er zodanig maatwerk geleverd kan worden dat er geen gedwongen sluitingen plaatsvinden.
  Is het eens met de belastingverlaging; wil dit wel breder trekken. Laat niet alleen de woningbezitters hiervan profiteren Denk ook aan bedrijven, culturele instellingen en sportverenigingen die ook ozb moeten betalen. De openbare ruimte in Bisonspoor dient qua uitstraling in de pas te lopen met de verwachting van particuliere investeerders. Een deel van de leges kan besteed worden aan de openbare ruimte. Gaat nader in op het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de deregulering met betrekking tot de lokale ondernemers.
  Is het eens met Lokaal Liberaal met betrekking tot de legakkers in de Oostelijke Vechtplassen.

  Maarssen 2000 staat niet achter de verlaging van de ozb. Geconstateerd is dat de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor speeltoestellen leidt tot achterstallig onderhoud. En het versneld verwijderen en/of vervangen van speeltoestellen. Een afschrijvingstermijn tussen de 10 en 15 jaar is een redelijke termijn. Hiervoor wordt amendement 3 ingediend.

  Amendement 3: wijziging afschrijvingstermijn speelvoorzieningen
  Besluit
  De afschrijvingstermijn m.i.v. de Programmabegroting 2018-2022 vast te stellen op maximaal 15 jaar.
  De kosten hiervan ten laste te brengen van het Saldo Voorjaarsnota 2017:
  2019 € 8.583
  2020 € 12.738
  2021 € 16.802
  (2022 € 16.438)

  Mocht dit amendement niet aan- of overgenomen worden, dan wordt onderstaande motie ingediend.

  Motie 8: wijziging afschrijvingstermijn speelvoorzieningen
  Dictum:
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
  De afschrijvingstermijn m.i.v. de Programmabegroting 2018-2022 vast te stellen op maximaal 15 jaar.
  Te onderzoeken welke meerkosten dit met zich meebrengt.
  Bij de Programmabegroting 2018-2022 begroting hiervoor passende financiering te vinden.

  Indien het amendement door het college wordt overgenomen of door de raad wordt aangenomen, dan vervalt de motie.

  ChristenUnie-SGP ziet een gebrek aan vertrouwen tussen overheid en burger en omgekeerd. Houdt een pleidooi voor het herstel ervan. Vraagt in iedere kadernota een hoofdstuk over participatie op te nemen. Vraagt blijvende aandacht voor de rol mensen die zichzelf goed kunnen redden en diverse instanties voor de hulp aan kwetsbare dorpsgenoten. Gaat nader in op een lastenverlichting voor de inwoners en een dienstbare overheid. Ziet graag dat duurzaamheid in alles wordt meegenomen en niet alleen in het Fysiek domein. Iedere kadernota of beleidsnotitie dient een hoofdstuk over duurzaamheid te hebben. Zo spoedig mogelijk een debat in de raad over woningbehoefte versus behoud van het buitengebied. Wanneer is het programmaplan gereed voor de nieuwe Omgevingswet.

  PvdA constateert dat het afgelopen jaar het aantal bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht is toegenomen. Om meer mensen aan het werk te krijgen wordt gepleit voor een actieplan Stichtse Vecht werkt! Hiertoe wordt onderstaande motie ingediend.

  Motie 4: Actieplan Stichtse Vecht Werkt!, ingediend door de fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en PvdA
  Dictum:
  Geeft het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht
  Om samen met alle betrokken partijen een integraal Actieplan Stichtse Vecht WERKT! op te stellen met als doel dat er substantieel minder inwoners van Stichtse Vecht (geheel) afhankelijk zijn van een uitkering en dit plan eind 2017 ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

  Gaat vervolgens in op de transformatie in het Sociaal domein en het initiatief van de sociale corporatie. Pleit voor het behoud van het minimabeleid. Pleit voor het structureel verhogen van het budget voor cultuur en voor het verbeteren van het groen onderhoud. Vraagt aandacht voor het versterken van het gebiedsgericht werken. Hiertoe wordt onderstaande motie ingediend.

  Motie 2: Versterking gebiedsgericht werken, ingediend door de fracties van CDA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en PvdA
  Dictum:
  Verzoekt het college om:
  In de nieuwe nota gebiedsgericht werken helder uiteen te zetten hoe het College, i.s.m. met de raad, vorm en inhoud wil geven aan het gebiedsgericht werken en wat daarbij o.a. de rollen en taken zijn van de wijkwethouders, gebiedsregisseurs en andere partners in de twaalf wijken en dorpen.

  Wat de woningbouw betreft dient de focus te liggen op 1 en 2 persoonshuishoudens, starters en woningen voor ouderen. De fractie komt hier na de zomer op terug.
  De ontwikkeling van de Zuilense ring/NRU is een belangrijk thema voor de komende periode. Hiertoe wordt onderstaand amendement ingediend.

  Amendement 1: Zuilense Ring/NRU
  Besluit
  De volgende tekstpassage toe te voegen aan de Voorjaarsnota 2017 bij het onderdeel Fysiek Domein (pagina 3 en 4):
  Zuilense Ring/ Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
  De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring/ NRU volgen we nauwlettend en we participeren hierin (pro)actief. In 2018 vindt o.a. besluitvorming plaats over het Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) van de NRU. De veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de woon- een leefomgeving van de inwoners van Stichtse Vecht staan voor ons centraal. We trekken hierin op in nauwe samenspraak met bewonersorganisaties rondom de Zuilense Ring. Inzet voor Stichtse Vecht is onder meer het terugbrengen van de snelheid tot 80 km per uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.

  Motie 1: Right to challenge, wordt ingetrokken.
  Hiervoor in de plaats wordt onderstaande motie ingediend:
  Motie 1: Sociale Coöperatie van start
  Dictum:
  Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders
  Het initiatief van de Sociale Coöperatie te omarmen en hiervoor vóór 1 september 2017 gedurende twee jaar €25.000 per jaar beschikbaar te stellen ten laste van de Bestemmingsreserve Risico Reserve Sociaal Domein.
  Het advies van de Wmo Raad te betrekken bij de verdere afspraken met de Initiatiefgroep.

  Voor de extra inzet van werkervaringsplekken (stageplaatsen) wordt onderstaande motie ingediend:
  Motie 3: Extra inzet werkervaringsplekken binnen de ambtelijke organisatie
  Dictum:
  Verzoekt het college om:
  In 2018 tenminste 10 werkervaringsplekken aan te bieden voor bijstandsgerechtigden binnen de ambtelijke organisatie.
  De raad voor de zomer van 2018 te informeren over de voortgang ervan.

  GroenLinks heeft wensen op het gebied van duurzaamheid en cultuur. Belangrijk speerpunt is duurzaamheid. Met de 100-100-100 actie is een start gemaakt met de circulaire economie in Stichtse Vecht. Is optimistisch over het stappenplan naar 2030 Energie Neutraal. Constateert drukker verkeer op de A2, drukker luchtverkeer en zorgen onder de inwoners over de gezondheid. Om het kennisniveau hieromtrent te verbreden wordt onderstaande motie ingediend:

  Motie 10: Verbeteren kennisniveau duurzaamheid en circulaire economie
  Dictum:
  Draagt het College op
  om bij het aannemen van ambtenaren, zoals in de voorjaarsnota is aangegeven, in de selectie criteria op te nemen dat kwaliteiten en gespecialiseerde kennis op gebied van duurzame ontwikkelingen en circulaire economie benodigd is;
  in opleidingsprogramma’s de thema’s duurzame ontwikkeling en circulaire economie op te nemen met als doel het bevorderen van de deskundigheid hierin van tenminste de huidige ambtenaren werkend in de beleidsterreinen RO, duurzaamheid en economie.

  Gaat nader in op het Sociaal domein. Zorgen over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Vraagt aandacht voor de transformatie. Kunst en Cultuur is de smeerolie in de samenleving. Hier moet verandering in komen. Zie hiervoor de al ingediende motie 11.

  Het Vechtse Verbond is tegen de verlaging van de ozb. Wijst op het aangaan van het bestuursakkoord met betrekking tot de Oostelijke Vechtplassen. Gaat in op de centrale dienstverlening. Pleit voor 30% sociale woningbouw bij ieder project en levensloopbestendige woningen. Vraagt meer aandacht voor de bibliotheken; een grotere rol voor de laaggeletterden. Aandacht voor arbeidsplaatsen voor jongeren en ouderen. Vindt de ontwikkeling voor sportpark Daalseweide een goede zaak.

  Stichtse Vecht Beweegt gaat akkoord met de voorliggende cijfers. Vraagt aandacht voor transparantie en goed bestuur; een goed cultuurbeleid; huisvesting voor asielzoekers en de integratie. Wat doet de gemeente aan het ombouwen van kantoorlocaties naar woningen? Hoever is de ontwikkeling van het sportbeleid? Komt het goed met de aanbestedingen in Stichtse Vecht? Wat wordt er gedaan aan de slechte ontsluiting van het Rode Dorp en de Keulse Vaart? Hoe is het met de voortgang van het plan Hazeslinger? Dereguleringen kunnen ook besparingen van fte’s opleveren. Gaat nader in op verkoop van vastgoed, een betere website en het ophalen van de wensen van de raad bij de start van een bestemmingsplan. Spreekt waardering uit voor het werk van het college, de griffie en het ambtelijk apparaat.

  Schorsing van 22.20 - 22.40 uur

  CDA meldt dat in de schorsing aan motie 5: kosten gehandicaptenparkeerplaats een tweede bullit is toegevoegd, te weten:
  te onderzoeken of de kosten gefinancierd kunnen worden uit de Wmo en hierover te rapporteren voor de begrotingsraad.

  VVD meldt dat in de schorsing aan motie 12 een toelichting is toegevoegd, te weten:
  Toelichting:
  Mocht het college tijdens de jaren 2019-2021 van mening zijn dat de verlaging niet mogelijk is of als er voor bepaalde afdelingen extra fte’s nodig zijn, dan kan het college hiervoor uiteraard een nieuw voorstel indienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • (Na korte schorsing)

  Wethouder Balemans antwoordt dat de verlaging van de ozb inderdaad een trendbreuk is. Hiermee worden niet alle inwoners bereikt. Dat is een keuze. De laatste jaren zijn extra taken op de gemeente afgekomen. Ook de aantrekkende economie zorgt voor meer werk. Er is extra capaciteit nodig. Hij zegt toe voor een jaarlijkse rapportage te zorgen over de capaciteit, kwaliteit en kwantiteit van de ambtenaren. Over twee jaar evalueren of dit nog op peil is.
  Hij neemt de intenties uit motie 12 over, hij ontraadt de motie niet en laat het oordeel aan de raad over.
  Hij kan niet garanderen dat de doorrekening van de meicirculaire er ligt op het moment van behandeling van de Voorjaarsnota. Het college probeert dit wel altijd zo snel mogelijk te doen.
  Is geen voorstander van een second opinion voor de uitbreiding van het ambtenaren apparaat.
  De kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats kunnen worden doorgelicht in de aanloop naar de legesverordening. Hij adviseert motie 5 aan te houden tot december.
  Amendement 2 over het beheer van de openbare ruimte wordt ontraden. Eerst komt er een evaluatie van het huidige beleid.
  Wat de duurzaamheidskennis bij ambtenaren betreft is de benodigde kwaliteit in huis om het voor ogen staande beleid goed en adequaat uit te voeren.
  Motie 3 wordt ontraden. Hier wordt al invulling aan gegeven.

  Wethouder De Groene legt uit dat de totale investering voor het aanpakken van de legakkers meer dan 70 miljoen bedraagt. Het overgrote deel van deze kosten wordt door de provincies Noord Holland en Utrecht en het Waterschap betaald. Stichtse Vecht draagt 1,5 miljoen bij. Als vandaag besloten wordt dit punt uit de voorjaarsnota te halen dan tekent Stichtse Vecht het Bestuursakkoord niet en doet Stichtse Vecht niet mee. Worden de problemen van Stichtse Vecht niet opgelost in een co-productie met andere bestuursorganen. Stichtse Vecht kan niet beslissen over de verkoop van de legakkers. De legakkers zijn van het Plassenschap. Op het gebied van r.o. heeft de raad van Stichtse Vecht wel zeggenschap over de bouwmogelijkheden op de legakkers.
  Ten aanzien van de kantorentransities is de ING-bank in Maarssen-dorp verbouwd, de kantoren in Planetenbaan en kantoren in Bisonspoor.
  De moties 6 en 11 worden door het college overgenomen.
  Amendement A2 heeft hij geen bezwaar tegen. Dit omschrijft wat al gedaan wordt.

  Wethouder Van Vossen antwoordt dat het college van mening is dat het rijksbeleid met betrekking tot de huisvesting van statushouders loyaal wordt uitgevoerd. De provincie is aan zet om ons te houden aan de opdracht. Als Stichtse Vecht dat niet doet heeft dat ernstige financiële consequenties. Motie 9 wordt dan ook ontraden.
  Ten aanzien van de afschrijvingstermijn voor speelvoorziening is het college van mening dat een termijn van 15 jaar meer passend is. Het college neemt motie 8 over. De financiële gevolgen zullen verwerkt worden in de meerjarenbegroting. De motie is verder strekkend dan het amendement. Hij adviseert het amendement achterwege te laten.
  De gemeente geeft echt uitvoering aan het bemiddelen van bijstandsgerechtigden naar werk.
  Motie 4 is prematuur; wordt niet overgenomen.
  Motie 1 over de sociale coöperatie wordt door het college overgenomen.

  Wethouder mevr. Van Dort meldt dat een nota over gebiedsgericht werken na de zomer naar de raad komt. Motie 2 wordt ontraden.

  Wethouder Živkovic-Laurenta antwoordt dat het college verwacht dat het budget voor de Omgevingsvisie toereikend is. Hij meldt dat de Huisvestingsverordening in september naar de raad komt. De discussie over de rode contouren komt er aan. Er is woningbehoefte in Stichtse Vecht. Of wij accepteren dat we het doel niet halen of er moet worden gezocht naar locaties. Het plan Zuilense Vecht komt in september/oktober naar de raad en de openbare ruimte in Bisonspoor komt in september naar de commissie. Voor de Hazeslinger zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zodra dit meer concreet is komt het plan naar de raad. Naar aanleiding van de vraag over de 30% sociale woningbouw zegt hij toe bij elk voorstel over een bouwproject een statistiek mee te sturen over het behaalde percentage sociale woningbouw.

  De voorzitter meldt dat het Presidium motie 7, Scholingsbudget Gemeenteraad 2018 – 2022 heeft ingediend.

  Maarssen 2000 vraagt om na “Gemeenteraadsleden” “en commissieleden” aan toe te voegen.

  De heer F. van Liempdt antwoordt namens het Presidium dat deze woorden worden toegevoegd.

  Schorsing 23.30 – 23.35 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • D66 meldt dat de moties 6 en 11 door het college zijn overgenomen. Deze moties worden ingetrokken.
  VVD verzoekt aan het Presidium om Amendement 1 te agenderen voor de commissie in september en handhaaft motie 12.
  CDA zal motie 5 aanhouden als wethouder Koops toezegt te onderzoeken of de kosten gefinancierd kunnen worden uit de Wmo en hierover wil rapporteren vóór de begrotingsraad.
  Lokaal Liberaal dienst samen met Streekbelangen een nieuwe motie 13 in: Extra bijdrage Plassenschap met als dictum:
  De portefeuillehouder op te dragen zich bij het Plassenschap tot het uiterste in te spannen de voorgenomen werkzaamheden op de meest goedkope wijze uit te voeren en aan de hand van dat uitgangspunt de werkzaamheden opnieuw kritisch te bezien.
  Maarssen 2000 deelt mee amendement 3 in te trekken.
  PvdA deelt mee dat motie 1 door het college is overgenomen en wordt ingetrokken. De moties 2, 3 en 4 worden gehandhaafd.
  GroenLinks meldt dat in motie 10 “draagt het college op” is gewijzigd in “verzoekt het college”.
  Wethouder Balemans antwoordt dat daarmee het college deze motie overneemt.
  Motie 12 wordt ook door het college overgenomen.
  VVD trekt vervolgens motie 12 in.
  Wethouder De Groene meldt dat als het woord “goedkope” in motie 13 wordt gewijzigd in “duurzame”, daarmee de motie door het college wordt overgenomen. De indieners stemmen daar mee in.
  Wethouder Koops zegt toe te onderzoeken of de kosten zoals genoemd in motie 5 gefinancierd kunnen worden uit de Wmo en hierover wil rapporteren vóór de begrotingsraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Stemverklaringen:
  CDA is tegen amendement 2. is niet akkoord met de dekking.
  VVD is tegen motie 2. Wil graag een open discussie na de zomer. Met het aannemen van de motie is de discussie al dichtgetimmerd.
  Amendement 1, Zuilense Ring/NRU is met 4 stemmen tegen en 28 stemmen vóór aangenomen. (Tegen: de fractie van Lokaal Liberaal. Overige fracties vóór)
  Amendement 2, Extra middelen voor cultuur en beheer openbare ruimte is met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen verworpen. (Vóór de fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
  Motie 2, Versterking gebiedsgericht werken is met 17 stemmen vóór en 15 stemmen tegen aangenomen. (Tegen: de fracties van D66, VVD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.)
  Motie 3, Extra inzet werkervaringsplekken binnen de ambtelijke organisatie is met 9 stemmen vóór en 23 stemmen tegen verworpen. (Vóór de fracties van Lokaal Liberaal, PvdA, GroenLinks en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
  Motie 4, Actieplan Stichtse Vecht Werkt! Is met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen verworpen. (Vóór de fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
  Motie 7, Scholingsbudget Gemeenteraad 2018 – 2022, is unaniem aangenomen.
  Motie 9, opschorting opvang statushouders in verband met tekort op bijstandsvergoeding vanuit het Rijk is met 5 stemmen vóór en 27 stemmen tegen verworpen. (Vóór de fracties van lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
  De Voorjaarsnota is unaniem vastgesteld.
  Toezegging wethouder Balemans:
  Zorgen voor een jaarlijkse rapportage over de capaciteit, kwaliteit en kwantiteit van de ambtenaren. Over twee jaar evalueren of dit nog op peil is.
  Toezegging wethouder Živkovic-Laurenta:
  Bij elk voorstel over een bouwproject een statistiek meesturen over het behaalde percentage sociale woningbouw.
  Toezegging wethouder Koops:
  onderzoeken of de kosten zoals genoemd in motie 5 (Gehandicaptenparkeerplaats) gefinancierd kunnen worden uit de Wmo en hierover wil rapporteren vóór de begrotingsraad.
  De voorzitter sluit de vergadering om 00.02 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...