Commissie Fysiek Domein 30 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 29 juni 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 29 juni 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft herontwikkeling van de watertoren in Breukelen voor het realiseren van 5 woningen en een commerciële ruimte op de begane grond.

  In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2020 door de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen en PVV te bespreken gevraagd. In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020 wegens een tekort aan vergadertijd verdaagd tot een volgende vergadering.

  Doel bespreking: een en ander betreft een collegeboegdheid (zie memo). Het onderwerp is door enkele fracties op de agenda geplaatst. Desgwenst kan de commissie het college aandachtspunten meegeven.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de herontwikkeling van het perceel Daalseweg 3-5 in Oud zuilen door sloop van een leegstaand bedrijfspand en het daarvoor in de plaats realiseren van vier grondgebonden woningen. Er is 1 zienswijze ingediend.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie PvdA - Participatie goed geregeld, met als dictum:

  Draagt het college op :

  1.     Om het participatiebeleid  t. a. v. participatie vast te stellen voor de inwerkingtreding van de omgevingswet in 1 januari 2022.

  2.     In het beleid tenminste opneemt hoe participatie wordt vormgegeven en de daarbij behorende eisen formuleert.

  3.     Dat de pioniersgroep daarbij adviserend is v.w.b. het voorstel van het college, voor het college haar voorstel naar de raad stuurt.

  4.     Het College van B&W moet aan de Raad laten weten op welke wijze zij uitvoering gaat geven aan lokaal participatiebeleid, en binnen welke termijn zij dat denkt te kunnen doen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de sloop van de bestaande woning met schuur en nieuwbouw van eenwoning met schuur op een andere plek.

  vergroten verkleinen laden...