Raad 16 mei 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Gasten van de raad. Iedere maand worden willekeurig 100 inwoners uitgenodigd bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. Vooraf krijgen zij uitleg over de agenda.

  Hij bedankt voor de fijne en hartelijke reacties die hij heeft ontvangen.

  Hij deelt mee dat de heer Van Nieuwenhoven afwezig is en dat de heren Rosman en De Meer later komen.

  Aan het agendapunt over de Aldi-vestiging in Planetenbaan (11) is vanavond nog een chronologisch overzicht toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 15 mei 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

  a. Mevrouw A. Koops over de Ambitienota Cultuur;

  b. mevrouw M. Westveen-Bom, namens de Ondernemersvereniging De Werf, over bedrijventerrein De Werf;

  c. mevrouw D. Hogendam, namens de Golfclub Loenen, over bedrijventerrein De Werf.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Het Vechtse Verbond heeft een interpellatieverzoek ingediend over de Wro-procedure van een bestemmingsplan. Op 13 mei 2016 zijn de vragen gewijzigd.

  De voorzitter deelt mee dat van Het Vechtse Verbond een verzoek tot het houden van een interpellatie is ontvangen over de WRO-procedure van een bestemmingsplan. Hij stelt voor dit na agendapunt 6 te bespreken. De raad stemt in met agendering van de ingterpellatie.

  Het Vechtse Verbond kondigt aan, afhankelijk van de beantwoording van de interpellatie, een motie over dit onderwerp in te dienen.

  De voorzitter stelt voor de motie als agendapunt 13 op te nemen.

  De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Is ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: Vragen voor maandag 15 mei 2017 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

  Lokaal Liberaal stelt vragen over het promoten van een Ondernemersfonds.

  Wethouder De Groene antwoordt dat de betreffende vertegenwoordiger niet een medewerker van de gemeente was. Is ingehuurd door de winkeliersvereniging. Het betreft een draagkrachtmeting. Het college is niet van plan reclamebelasting ten behoeve van de algemene middelen in te zetten.

  Lokaal Liberaal zal het Presidium vragen dit onderwerp voor de vergadering van de commissie Fysiek Domein te agenderen.

  PvdA stelt vragen over het ontbreken van regelgeving binnen het Sociaal Domein op de website van de gemeente.

  Wethouder Balemans legt uit dat de genoemde regelgeving onderdeel is van een heel project. Sinds 7 maart jl. zijn 260 diensten en producten van de gemeente aan de website toegevoegd. Volgende week volgt een RIB waarin wordt aangegeven dat per 1 juni alle regelgeving binnen het Sociaal Domein op de website zal staan. Op 28 juni is er een informatiemarkt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor over de digitale dienstverlening.
  vergroten verkleinen laden...
 • Stichtse Vecht Beweegt heeft vragen over:

  a. A-02, A-03 en A-04 (van april) en A-01 (van mei) de heer Boonstra over houtrook.

  b.B-02 en H-01 (van april) en B-03 (van mei) van de heer Nooitgedacht over herinrichting speelplaats in Zebraspoor.

  c.B-07 en B-13 (van april) van diverse afzenders met betrekking tot het project Kuyperstraat in Maarssen.

  d.G-06 en G-07 (van april) van de BSWW.

  e.A-04 (van mei) van Ondernemersvereniging De Werf over Bp De Werf.

  f.B-05 (van mei) van M. van Kralingen over standplaatsen.

  De voorzitter geeft aan dat antwoord op de vragen over houtrook, speelplaats in Zebraspoor en de Kuyperstraat schriftelijk van het college volgt.

  Hij geeft aan dat het Presidium morgen (woensdag 17 mei) een verzoek van wethouder Balemans bespreekt om de BSWW in juni te agenderen. Het onderwerp standplaatsen kan door de heer Van ’t Hof worden aangemeld voor commissiebehandeling.

  Voor een reactie op de vragen over De Werf verwijst hij naar het interpellatiedebat.

  PvdA maakt enkele opmerkingen bij brief B-10 (van april) van een inwoner over toeslagen van de gemeente. Meerdere inwoners hebben problemen met de aanvraag toeslagen.

  6b. Verzoek van Het Vechtse Verbond tot het houden van een interpellatie over de WRO-procedure van een bestemmingsplan.

  Een drietal vragen is gesteld over de eigendomssituatie en de onvoorwaardelijkheid van het koopoptierecht.

  Wethouder Živković-Laurenta antwoordt dat de koopoptieovereenkomst juridisch gezien volstaat. Er was dus voldoende basis voor het starten van de zienswijze procedure.

  In de tweede termijn vraagt Het Vechtse Verbond of overleg heeft plaatsgevonden met de vooroverlegpartners, zoals de provincie.

  Wethouder Živković-Laurenta zegt toe een overzicht naar de raad te sturen met op welk moment met welke vooroverlegpartner over De Werf is gesproken.

  Toezegging wethouder Živković-Laurenta:

  De raad een overzicht sturen met daarin opgenomen de data wanneer met welke vooroverlegpartner over De Werf is gesproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt de functie van kinderburgemeester in Stichtse Vecht in te stellen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 18 april 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2017 - 2021. De hieruit voortvloeiende budgettaire aanpassingen worden vanaf 2018 verwerkt in de programmabegroting 2018 en volgende jaren. Speerpunt is de bestrijding van wateroverlast.

  De commissie Fysiek Domein van 11 april 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Tijdens de commissiebespreking heeft het raadslid Mieke Hoek gevraagd om het rapport over de maatregelen aan de Straatweg in Breukelen. Op verzoek van de betrokkenen bewoner, de heer Kreuger, is dit rapport aan de stukken toegevoegd met daarbij een memo waarin uitleg wordt gegeven.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De nieuwe modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is als basis gebruikt voor de nieuw Afvalstoffenverordening. De nieuwe verordening speelt in op de nieuwe technieken en nieuwe manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval en op "afval is grondstof". De nieuwe verordening biedt meer ruimte om verder in het Uitvoeringsbesluit vorm te geven aan gescheiden inzameling van grondstoffen (omgekeerd inzamelen).

  De commissie Fysiek Domein van 11 april heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State wordt voorgesteld om het reeds vastgestelde bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met het creëren van een waterinlaatmogelijkheid om de naastgelegen natuurijsbaan van water te voorzien. Hiermee is namens de raad tijdens de hoorzitting ingestemd. De rechter heeft voor dit aspect niet zelf in de zaak voorzien en nu voorziet het raadsvoorstel hierin.

  De commissie Fysiek Domein van 11 april 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd en stelt aan de raad voor om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. Het initiatief is niet in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. Adviesbureau Kardol heeft aangegeven dat het plan niet voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

  Besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 april 2017. De fracties van Streekbelangen, het CDA, de ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66 en de VVD stemmen in met het voorstel. De fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt zijn van mening dat een vestiging van een discount supermarkt buiten de winkelkern mogelijk moet zijn, mede gezien de verwachte groei van nieuwe bewoners als de kantoortorens bij de Planetenbaan worden omgebouwd naar woningen.

  Na de diverse argumenten van de voor- en tegenstanders antwoordt wethouder De Groene dat het college niet tegen een vestiging van de Aldi is, maar wel op deze locatie. Hij verwijst hierbij naar de Economische- en de Retailvisie. De raad besluit tot het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen met 21 stemmen vóór en 11 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.)
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om de conceptzienswijze op de ontwerpjaarstukken van de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) vast te stellen. Het raadsbesluit is gewijzigd: de raad stelt de zienswijze vast.

  De commissie Bestuur en Financiën van 18 april 2017 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. De conceptzienswijze wordt n.a.v. de bespreking aangepast.

  De raad stelt unaniem de gewijzigde zienswijze vast.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...