Raad 02 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft vijf regelingen voor het gemeentepersoneel herzien:
  1. werving en selectie;
  2. studiefaciliteiten;
  3. reis- en verblijfkosten;
  4. werktijden;
  5. “Het goede gesprek”.
  De raad moet rechtspositionele regelingen voor de griffie vaststellen. De werkgeverscommissie stelt voor de regelingen vast te stellen.
  In de Regeling 5. Het goede gesprek is n.a.v. opmerkingen van de fractie van Lokaal Liberaal op twee punten een omissie hersteld (blz. 9; vervallen noot; blz. 10 "werkgeverscommissie" i.p.v. griffier).
  Het gaat om situaties waarbij de werkgeverscommissie het naast hogere orgaan is boven de griffier, welke omissie na consultatie van de werkgeverscommissie per abuis niet is aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Deze regio bestaat uit 16 gemeenten en 4 waterschappen in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht zelf.
  De commissie fysiek domein van 16 september heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  De fracties van Streekbelangen en Maarssen 2000 dienen een amendement in over de rol van regionale organisaties, een motie over vitaliteit kleine kernen en een motie over voedselproductie. De PVV dient een motie in over kernenergie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor het realiseren van de woningbouwopgave in de regio en het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek zijn grote investeringen in mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk. Hiervoor is een adequate verstedelijkingsstrategie vereist om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de kwaliteit in de regio verder uit te bouwen. Om deze besluiten zo goed mogelijk in samenhang te nemen wordt in de regio samengewerkt in het REP.
  De commissie fysiek domein van 17 september 2019 heeft ingestemd met behandeling als besprekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)