Reacties op Kadernota 2024

Politieke partijen reageren op de kadernota 

Op dinsdag 4 juli 2023 is de Kadernota 2024 door de gemeenteraad met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen vastgesteld. Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. In dit document staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft de inhoudelijke en financiële kaders mee voor de programmabegroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. De concept Kadernota wordt door het college van burgemeester en wethouders opgesteld. De gemeenteraad kan door middel van vragen, moties (nieuwe voorstellen) of amendementen (wijzigingen) met voorstellen komen en wijzigingen vaststellen. Op deze pagina staat een verkorte weergave van de algemene beschouwingen die door de partijen zijn uitgesproken.

GroenLinks

Het aantal zorgvragen groeit, evenals mensen die het (financieel) niet meer redden. Wij pleiten daarom voor méér bestaanszekerheid, bijvoorbeeld via experimenten met een basisloon, mede op basis van de ervaringen in andere gemeenten. De energietransitie is eindelijk van start, maar in onze optiek mag er méér vaart achter, met méér regie vanuit het college, aangezien de huidige plannen vooralsnog ontoereikend zijn om de gestelde doelen te halen. Veel culturele instellingen in Stichtse Vecht zijn naarstig op zoek naar onderdak, maar vinden geen geschikt onderkomen. Wij hebben het college daarom gevraagd hiervoor ook gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen. Het college heeft toegezegd nog dit najaar met een plan te komen.

Marja van Gaalen, fractievoorzitter stichtsevecht.groenlinks.nl/

 

CDA

Het CDA vindt het belangrijk dat we als inwoners samen aan een stevig fundament voor onze gemeente bouwen. Bij de bespreking van de Kadernota 2024 hebben wij daarom aandacht gevraagd voor de kracht van de samenleving: wij willen inwoners die zelf initi- atief en verantwoordelijkheid nemen, steunen met een duwtje in de rug van de gemeen- te. Daarom pleiten wij voor het terugbrengen van de inzameling van kerstbomen door de kinderen uit onze gemeente en willen wij de inzet van scholen, kerken en verenigingen koesteren met de inzameling van oud papier of in een andere vorm. Zo zorgen we voor een samenleving waarin iedereen mee kan en mee mag doen.

Pim van Rossum - Rengelink, fractievoorzitter cda.nl/utrecht/stichtse-vecht/

 

PvdA

De PvdA is teleurgesteld in deze Kadernota. Er is geld genoeg in deze gemeente, maar het college kiest ervoor om alles in spaarpotten te stoppen. Wat we nodig hebben is ambities, plannen om deze gemeente te verbeteren. Wij willen dat er iets gebeurt aan de woningnood, dat er een goed armoedebeleid komt en dat we iets doen aan de leefbaarheid in de wijken. Daar is geld voor, maar het ontbreekt aan politieke wil. De PvdA heeft een aantal plannen voorgelegd aan de gemeenteraad en is verbaasd dat de meeste andere partijen liever genoegen nemen met de uiterst magere voorstellen van het college.

Lukas Burgering, fractievoorzitter stichtsevecht.pvda.nl

 

ChristenUnie-SGP

Wat is gezond? Een van de doelstellingen in de Kadernota 2024 is het werken aan een gezonde generatie in 2040. De plannen om dit te bereiken hebben voornamelijk betrekking op het stimuleren van fysieke gezondheid. Terugdringen van roken en alcoholverbruik, gezond eten en voldoende bewegen. Daar is niets op tegen. De ChristenUnie-SGP wil echter ook aandacht voor rust en geestelijke gezondheid. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland die kampen met depressieve gevoelens. Dus naast gezond eten ook aandacht voor bijvoorbeeld een dag de tijd nemen voor kerk, (zelf)reflectie, stilstaan bij wat echt belangrijk is. De ChristenUnie-SGP wil ook aandacht voor deze kant van een gezonde generatie.

Ike Roetman,fractievoorzitter stichtsevecht.christenunie-sgp.nl

 

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht kan zich vinden in de hoofdlijnen van de Kadernota. “We zien uit naar de uitwerking ervan. Het adagium: “de basis op orde” moet breder getrokken dan alleen de focus op de interne organisatie. Een beter contact met de inwoner staat daarbij voor ons voorop. De ervaring, kennis en kunde van de samenleving moet meer betrokken worden. Samen staat voor: samen willen én samen doen. We investeren samen in een krachtige, mooie groene gemeente, waar iedereen zich veilig, welkom en prettig voelt.” We zorgen voor nieuwe woonvormen waar bewoners elkaar willen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De blik moet weer naar buiten gericht.

Riëtte Habes, fractievoorzitter samenstichtsevecht.nl

 

Het Vechtse Verbond

HVV maakt zich grote zorgen over de financiële situatie rondom de zorgaanbieder TIM. Dit mag niet ten koste gaan van de zorg voor jong en oud. Er worden nog steeds te weinig levensloopbestendige, starters en sociale woningen gebouwd. Ontoelaatbaar. HVV wil dat als er woningen vrij komen onze inwoners een maand de kans krijgen om hiervoor in aanmerking te komen. Woningen reserveren voor politie, brandweer en onderwijzend personeel. Invalidekaarten gratis, gemeentelijke belastingen beperken bij de minder draagkrachtigen. Onderhoud schoolgebouwen niet vertragen maar op peil houden. Gevaarlijke oversteekplaatsen bij winkelcentra veiliger maken met voorzieningen voor slechtzienden. Meer handhaving foutparkeerders.

Mieke Hoek, fractievoorzitter hetvechtseverbond.nl

 

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal ziet een kadernota met heldere en realistische voorstellen om onze gemeente verstandig gezond te houden. Samen de boel op de rit krijgen ipv politieke hobby’s. Er worden nu goede stappen met woningbouw gemaakt, ook met de sociale woningbouw. Voorts gaat de meerderheid van de vrijgekomen sociale woningen eerst naar onze reguliere woningzoekers. Daarnaast is Lokaal Liberaal trots op het feit dat op ons initiatief het Mantel Zorg Compliment weer is behouden en er extra zorg naar de kinderboerderijen gaat. We staan voor een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Ronald van Liempdt, fractievoorzitter lokaalliberaal.nl

 

VVD

De VVD is blij dat we volgend jaar investeren in de gemeente. Dit doen we niet alleen op belangrijke thema’s, zoals wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Maar dit doen we juist door de organisatie te versterken. Nog te vaak horen wij dat inwoners en ondernemers zich niet gehoord of gezien voelen door de gemeente. Dit kan en moet anders. Wij willen dat iedere inwoner en ondernemer zich gehoord voelt. Of het nu gaat om het maken van een melding in de openbare ruimte, het aanvragen van een reisdocument of een hulp- of zorgvraag. De gemeente hoort naast je staan. Daar staat de VVD voor.

Rick Nederend, fractievoorzitter vvdstichtsevecht.nl

 

D66

We zetten koers naar een inclusieve, diverse en veerkrachtige samenleving waar voldoende woningen beschikbaar zijn, waar we leven in een gezonde duurzame leef- omgeving en waar voor iedereen aandacht en zorg op maat is. Om dit te bereiken is een stevige basis nodig. In deze Kadernota zien wij hoe gevoelig de balans is tussen bestuurlijke ambities en de financiële positie van onze gemeente. Vorig jaar is voort- varend begonnen met het bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht en deze Kadernota bouwt daarop voort. D66 steunt daarom de voorstellen van het college, waarin we inzetten op een samenleving waarin iedereen vrij is, maar die niemand laat vallen.

Peter van Dam, fractievoorzitter D66.nl/stichtse-vecht

 

Streekbelangen

Streekbelangen heeft ingestemd met de kadernota 2024. Voor Streekbelangen is het belang- rijk dat inwoners, organisaties en ondernemers op een laagdrempelige manier in contact kun- nen blijven met de gemeente. De gemeente moet uitnodigend zijn voor initiatieven vanuit de maatschappij. Initiatiefnemers van plannen en projecten moeten gestimuleerd worden en niet afgeschrikt worden door o.a. te hoge (leges)kosten. Het verhogen van de toeristenbelasting met 100% vindt Streekbelangen te fors. Ook mensen die minder te besteden hebben, moe- ten kunnen blijven recreëren in onze mooie gemeente. Elkaar kunnen blijven ontmoeten is voor ons essentieel. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor onze (sport)verenigingen en -accommodaties en de sociale en economische vitaliteit in onze (kleine) kernen. 

Marieke Versloot, fractievoorzitter streekbelangen.nl

 

SP

De fractie SP heeft aangegeven geen bijdrage te leveren aan deze publicatie.

Tineke De Vries, fractievoorzitter stichtsevecht.sp.nl

 

BVNL Stichtse Vecht

De fractie BVNL heeft aangegeven geen bijdrage te leveren aan deze publicatie.

Wim Ubaghs, fractievoorzitter bvnl.nl