Commissie Fysiek Domein 18 juni 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 17 juni 2019, 12:00 uur, bij griffie@stichtsevecht.nl. Voor agendapunt 4, actualisatie van de Woonvisie heeft het spreekrecht al plaatsgevonden op 9 april 2019. Dat is deze avond niet meer mogelijk, met uitzondering van het slotwoord van de inspreker van 9 april 2019.
  laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 17 juni 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  laden...
 • Betreft een actualisatie van de Woonvisie 2017-2022 met als uitgangspunten:
  1. voldoende betaalbare woningen, nu en straks;
  2. vergroten van het aanbod aan middenhuur;
  3. wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen;
  4. verduurzaming van de woningvoorraad;
  5. ruimte voor nieuwe woonconcepten.
  Een overzicht is bijgevoegd van lopende projecten die worden uitgezonderd van de woonvisie.
  Op 9-4-2019 is het Advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college op dit advies toegevoegd.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  De bespreking van de Woonvisie in de vergaderingen van de commissie Fysiek Domein van 9-4-2019 en 21-5-2019 is niet afgerond en is verdaagd naar een volgende vergadering van de commissie.
  Er kan niet opnieuw van het spreekrecht gebruik worden gemaakt.
  laden...
 • De nieuwe verordening is een herziene versie van de huidige verordening, welke regionaal is afgestemd met 15 gemeenten in de regio Utrecht. Daarnaast kan iedere gemeente een aantal lokale beleidsregels opnemen via de keuzemogelijkheden (bevoegdheid raad) en kan-bepalingen (bevoegdheid college).
  De huidige verordening vervalt, gelet op de Huisvestingswet 2014, per 1 juli 2019.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)