Commissie Fysiek Domein 14 oktober 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot dinsdag 13 oktober 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vastgoednota.

  Advies uitbrengen aan de raad

  De Vastgoednota 2020 is besproken in de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020. In de raadsvergadering van 2 juni 2020 heeft de fractie Streekbelangen verzocht deze eerst te agenderen voor een informatieve commissie voor het stellen van alle technische vragen (22 september 2020) en vervolgens opnieuw voor een commissie Fysiek Domein. Een meerderheid van de raad heeft zich daarbij aangesloten.

  De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota geactualiseerd.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029, met daarin opgenomen scenario 2 (de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform de Vastgoednota 2020 af) als beleidskader.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft verzocht om de concept reactie op de ontwerp Provinciale omgevingsvisie (POVI) in de commissie Fysiek Domein te bespreken. De POVI ligt ter inzage van 22 september tot en met 2 november 2020. Gemeente Stichtse Vecht heeft tot en met 2 november de mogelijkheid om hier op te reageren door middel van een zienswijze.

  Het college heeft dinsdag 29 september 2020 de concept reactie behandeld om deze ter bespreking voor te leggen aan de commissie Fysiek Domein van 14 oktober.  

  De voorliggende concept reactie is gericht op de omgevingsvisie en nog niet op de verordening. De verordening is namelijk volgend op de visie. Daarnaast is de interim verordening pas 17 september openbaar geworden. Uiteindelijk zal er een reactie komen op zowel de provinciale omgevingsvisie, de interim omgevingsverordening en de MER. Deze zal ter kennisname aan de raad worden verzonden.

  Doel: Graag bespreekt het college de reactie op de provinciale omgevingsvisie met de commissie om zo hun aanvullingen mee te kunnen nemen in de definitieve reactie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Overzicht met openstaande moties en toezeggingen van wethouder Jeroen Willem Klomps, binnen het Fysieke Domein.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020 is gesproken over de ontwerpbegroting 2021 AVU. Afgesproken is een aanvullende conceptbrief (op de reeds verzonden zienswijze) waarin uitvoeriger wordt ingegaan op de problematiek, te agenderen voor de commissie Fysiek Domein.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...