Commissie Sociaal Domein 26 november 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 25 november 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda van vanavond is beperkt. Voor december staan veel informatieve onderwerpen. Daarom is vanavond de agenda gecombineerd. Het eerste deel van de avond betreft een reguliere commissie SD. Daarna volgt een informatief deel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Sociaal Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 25 november 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht 2020 vast te stellen.

  Doel: advies over agendering op de agenda van de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is:
  1. Om als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2019-2 van de GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze zienswijze wordt vast na de commissie onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan de GGD kenbaar gemaakt.

  2. Begrotingswijziging 14 vast te stellen en hiermee €40.371 budget van Onderwijs naar Volksgezondheid te verzetten. Dit bedrag is nodig door een wijziging in de cao voor gemeenteambtenaren en een bijtelling van de sociale verzekeringspremies.

  3.De financiële consequenties voor komende jaren mee te nemen in de eerstvolgende Bestuursrapportage en Kadernota.
  vergroten verkleinen laden...
 • Gevraagd wordt om een projectbudget van 290.000 euro toe te kennen voor de zelfstandige inkoop van de jeugdhulp en WMO. Dit is nodig omdat de gemeente een andere inkoopstrategie gaat toepassen dan de regiogemeenten. Hiervoor is een 4e begrotingswijziging voor 2020 nodig.

  De commissie is hierover op 5 november bijgepraat.

  Doel: advies over agendering op de agenda van de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Openstaande Toezegging wethouder Veneklaas
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt bijgepraat de samenwerking tussen het lokale team en Samen Veilig Midden Nederland inclusief Veilig Thuis.

  In de afgelopen periode is de commissie regelmatig geïnformeerd over het datalek bij SVMN. Het lek heeft in korte tijd tot een aantal acties geleid, zowel op regionaal als lokaal niveau. Een verbeteragenda is ontwikkeld door SVMN en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

  Met het organiseren van deze informatieve bijeenkomst krijgt de commissie enerzijds inzicht in de veranderagenda en de huidige stand van zaken. Anderzijds worden de commissieleden meegenomen in de werkwijze van SAVE en Veilig Thuis. Hierbij wordt vooral stilgestaan bij de samenwerking tussen deze twee partners en het lokale veld. Dit wordt gedaan aan de hand van complexe casuïstiek die vanuit de maatwerktafels zichtbaar worden. Ook wordt een simulatie doorlopen.

  Tijdsindeling:

  20:15 – 20:55: Simulatie ‘Samen werken aan veiligheid’ door Dick van Doleweerd (SVMN) en Hans Visser (SWT jeugd)
  Aan de hand van een werkvorm wordt een casus met elkaar doorlopen en doorleefd.

  20:55 – 21:00: Introductie Hans Visser (SWT jeugd)

  21:00 – 21:10: Presentatie Samen-Veilig Midden Nederland door Dick van Doleweerd

  21:10– 21:20: Presentatie Veilig Thuis door Pieke Cieraad

  21:20 – 21:40: Presentatie Maatwerktafels door Sandra Klokman
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)