Raad 31 januari 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 30 januari 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl

  a. de heer R. Pleijster, namens direct omwonenden;
  b. mevrouw N. Verhoek, namens Kockengen Vitaal;
  c. de heer S. Mulders, namens Kockengen Vitaal;

  Over overige onderwerpen
  d. de heer G. Schippers, namens diverse families over Onderzoek Bestemmingsplan Landelijk
  Gebied Noord;
  e. de heer S. Cornelissen, namens de Fietsersbond, afdeling Stichtse Vecht, over
  busverbinding dorp Breukelen met station Breukelen;
  f. mevrouw A. Koops over Gedichtenweek en festival Poëzie aan de Vecht.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Vechtse Verbond vraagt het Bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen van de agenda af te halen. Opnieuw met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan en terug te komen met een plan met meer woningen.
  Lokaal Liberaal sluit zich daar bij aan.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  De voorzitter schorst de vergadering voor de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan Warner van Vossen in verband met het aantal jaren dat hij raadslid is geweest.
  vergroten verkleinen laden...
 • Is ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: Vragen voor maandag 30 januari 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

  PvdA, Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 stellen vragen over de belastingsamenwerking met Weesp en Wijdemeren.
  Wethouder Balemans antwoordt dat er op dit moment geen feitenrelaas beschikbaar is. Prioriteit heeft het versturen van de aanslagen. Het feitenrelaas en een evaluatie zal hij zo snel mogelijk naar de raad sturen. Cijfers zijn nog niet bekend. Een kostenoverzicht verwacht hij op 15 februari te ontvangen. Geraamd is een bedrag van € 949.957,--. Probleem is ontstaan door de belastingapplicatie. Op ambtelijk niveau hebben gesprekken plaatsgevonden met Gooise Meren. Wanneer dat is geweest zal hij laten uitzoeken.


  Actiepunten wethouder Balemans:
  1. Zo spoedig mogelijk een feitenrelaas en de evaluatie naar de raad sturen.
  2. Uit laten zoeken wanneer op ambtelijk niveau gesprekken hebben plaatsgevonden met
  Gooise Meren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van D66 stelt voor om mevrouw Roos Roodnat te benoemen als 3e
  commissielid.

  Roos Roodnat is bij acclamatie benoemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het Transformatieplan Sociaal Domein wordt uitvoering gegeven aan het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein van 2014.

  De commissie sociaal domein van 10 januari heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om de conceptzienswijze op de Kadernota VRU 2018 over te nemen.

  De conceptzienswijze is besproken in de commissie bestuur en financien van 17 januari en op grond van de bespreking aangepast. De commissie stemt in met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om de conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging Programmabegroting VRU 2016 over te nemen.

  De commissie bestuur en financien van 17 januari heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Door wijzigingen in de Gemeentewet per 1 februari 2016 zijn diverse regelingen geactualiseerd. Tegelijk worden enkele technische wijzigingen en een naamwijziging doorgevoerd.

  Het raadsvoorstel is n.a.v. de bespreking in de commissie bestuur en financiën van 17 januari aangepast. De naam "presidium" blijf gehandhaafd en het presidium blijft verantwoordelijk voor het werk- en opleidingsbudget van de raad. De wijziging van de verordening presidium (was bijlage 4) is hierdoor vervallen.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op grond van een evaluatie wordt het risicomanagement op enkele punten aangescherpt. De auditcommissie heeft positief geadviseerd.

  De commissie bestuur en financien heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2010 heeft de gemeenteraad van Breukelen het bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant Kockengen vastgesteld. Omdat het woningbouwprogramma is gewijzigd en het plan moet voldoen aan de eisen van "Kockengen Waterproof" is een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld.

  De commissie fysiek domein van 10 januari heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

  Discussiepunten:

  - aantal woningen

  - aantal en percentage sociale woningen

  - parkeren en ontsluiting

  - duurzaamheid (energie en water).

  Streekbelangen en CDA dienen een motie over extra woningbouw (Motie 1). Het Vechtse Verbond wil de besluitvorming over het bestemmingsplannen uitstellen en kondigt twee moties aan (Motie 2 - 84 woningen en Motie 3 - 29 woningen sociale sector). De PvdA dient een motie in "woonvisie moet uitgangspunt zijn bij woningbouw" (motie 4).

  De (aanvullende) zienswijze van de heer R. Hoogendoorn namens bewoner van de Roerdorp en de Waterlelie is alsnog toegevoegd. Deze zienswijze is wel meegenomen in de Nota Zienswijzen.

  Streekbelangen dient, mede namens het CDA, een motie in met als dictum:
  "Te onderzoeken waar mogelijkheden aanwezig zijn voor uitbreiding van het woningbestand binnen of buiten de rode contour in Kockengen en hierover overleg te plegen met provincie en waterschappen."
  Het Vechtse Verbond dient twee moties in met als dictum:
  84 woningen
  "Het voorliggende gewijzigde bestemmingsplan terug te brengen naar de overeenkomst zoals is gepresenteerd op 14 januari, te weten: de bouw van 84 woningen. Hiervan 30% in de sociale sector gebouwd. Het totale plan bestaande uit 6 vrijstaande, 23 twee-onder-een-kap en patio, 14 bebo¡¦s (beneden-bovenwoningen) en 29 rijwoningen. Er gehouden wordt aan de 30% sociale sector zoals in de woonvisie door de gemeenteraad is besloten."
  29 woningen sociale sector
  "De wethouder te laten onderzoeken of, net als in Op Buuren, de ontwikkelaar de mogelijkheid geboden kan worden om kavels voor vrijstaande woningen ook te kunnen inzetten voor bijvoorbeeld twee onder een kap. Uiteraard op een wijze zodat aan de wateropgave van dit plan voldaan kan blijven worden. Vast te houden aan de 30% sociale sector, zoals in de woonvisie door de gemeenteraad is besloten, gebaseerd op het aantal van 84 woningen zoals bij de ondertekening in de overeenkomst van 14 januari 2016 is vastgelegd, dat wil zeggen in totaal 29 woningen in de sociale sector."
  PvdA dient, mede namens Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks, een motie in met als dictum:
  "Om in de toekomst bij planvorming over woningbouw nadrukkelijk de uitspraken in de Woonvisie 2017 - 2022 als uitgangspunt te nemen door:
  - bij initiatiefnemers deze beleidsuitspraken in te brengen bij de start van de planvorming en
  - bij het presenteren van toekomstige voorstellen van bestemmingsplannen waarmee de bouw van meer dan 12 woningen is gemoeid, te benoemen aan welke uitspraken in de Woonvisie is voldaan en te motiveren aan welke uitspraken niet kon worden voldaan."
  Schorsing van 22.50 tot 22.05 uur
  Streekbelangen wijzigt de tekst van de motie: de woorden “of buiten” worden geschrapt.
  PvdA trekt, mede namens Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks, de motie in en vraagt deze te agenderen voor de commissievergadering in maart.
  Wethouder Živkovic-Laurenta zegt toe, naast ’t Kockenest, te zullen kijken naar potentiële locaties in Kockengen voor woningbouw binnen de rode contour. Hij zal de raad hierover informeren. Hij zal met de bewoners van de Waterlelie overleggen over hun wens om de 1e rij woningen verder van de weg te realiseren.
  Stemming
  Motie “84 woningen” van Het Vechtse Verbond is verworpen met 10 stemmen vóór en 18 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen.)
  Motie “29 woningen sociale sector” van Het Vechtse Verbond is verworpen met 6 stemmen vóór en 22 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen.)
  De gewijzigde motie van Streekbelangen en CDA is unaniem aangenomen.
  Het Bestemmingsplan is vastgesteld met 22 stemmen vóór en 6 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.)
  Toezeggingen wethouder Živkovic-Laurenta:
  1. Kijken naar potentiële locaties binnen de rode contour in Kockengen, naast ’t Kockenest, voor woningbouw. De raad daarover informeren.
  2. Met bewoners van de Waterlelie overleggen over hun wens om de 1e rij woningen verder van
  de weg te realiseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de gemeenteraad van 15 november is de onderzoekscommissie Bestemmingsplan Landelijk gebied noord door de raad ingesteld en zijn de leden benoemd. De onderzoekscommissie legt de onderzoeksopdracht ter vaststelling voor. Als gevolg van een bredere onderzoeksopdracht wordt gevraagd extra budget beschikbaar te stellen van € 15.000. De dekking vindt plaats uit de post Onvoorzien.

  Streekbelangen vraagt om het proces van Polder Mijnden aan het onderzoek toe te voegen.
  De heer Druppers, voorzitter van de onderzoekscommissie, antwoordt dat polder Mijnden wordt meegenomen in het onderzoek.
  De voorzitter wijst op een wijziging in de dekking. Dat wordt de post Onvoorzien in plaats van de Algemene Reserve.
  De onderzoeksopdracht is unaniem vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De moties worden opnieuw besproken in de commissie sociaal domein
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...