Raad 03 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • In de Horecavisie wordt richting gegeven aan de concentratie en spreiding van verschillende soorten horecavestigingen in de kernen. Daarbij wordt met kaders aangegeven waarbinnen de uitbreidingen plaats kunnen vinden.
  De commissie fysiek domein van 19 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Het Verslag informatieavonden en beantwoording reacties Horecavisie is gecorrigeerd.
  Streekbelangen dient een amendement in: geen uitbreiding lunchrooms Breukelen.
  PvdA e.a. dienen een amendement in: toegankelijkheid horecavoorzieningen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 18 december is in de raad de motie 'Slim vertrouwen' door de ingediend. Deze motie is terugverwezen naar de commissie. Een gewijzigde motie is besproken in de commissie van 5 februari 2019. Aangehouden in de raad van 5 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van de PVV waarin het college wordt verzocht om onmiddellijk te stoppen met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in het nieuwbouwproject in Zwanenkamp-Noord.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 19 februari 2019.
  Bespreekstuk op verzoek van de PVV. Aangehouden in de raad van 5 maart 2019
  vergroten verkleinen laden...
 • Het huidige subsidieprogramma 2016-2019 loopt tot en met 31december 2019. Om het nieuwe subsidie programma op te stellen moet het dienstverlengingsmodel duidelijk zijn en het integraal beleidskader zijn opgesteld. Om dit te realiseren wordt voorgesteld om het huidige subsidieprogramma met één jaar te verlengen.
  De commissie sociaal domein van 12 maart 2019 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. Indexering van subsidies.
  2. Evaluatie subsidiebeleid.
  Lokaal Liberaal dienen moties in over Harmonisatie subsidies kinderboerderijen en over Indexering subsidies.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van het ambitieniveau "Optimaliseren" voor de invoering van de Omgevingswet en kennisnemen van de Impactanalyse en Routekaart Omgevingswet.
  De commissie fysiek domein van 19 maart heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunt: mogelijkheid verhogen ambitieniveau.
  Streekbelangen dient de motie 'Versterken van externe oriëntatie en positionering' in
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2014 is Beek & Hoff verkocht. Een discussie van de gemeente met de koper over de huidige staat van onderhoud van het pand heeft geleid tot het voorstel dat de gemeente aan de kopers een totaalbedrag van € 170.000,- vergoedt.
  Besproken in de commissie bestuur en financien van 19 maart 2019. Lokaal Liberaal heeft gevraagd om bespreking.
  vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele afsluiting
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)