Raad 09 juli 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 8 juli 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Moties vreemd aan de orde van de dag:
  Fractie GroenLinks - De toekomst van Schiphol.
  Fracties PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Geef de pioniersgroep het mandaat om inwoners uit te nodigen
  vergroten verkleinen laden...
 • Vragen kunnen worden ingediend tot maandag 8 juli 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie heeft ingestemd met agendering als hamerstuk.

  Het college heeft op 2-9-2019 enkele correcties aangebracht in programmarekening. Deze zijn geel gearceeerd.
  Op 8-9-2019 is een tweede wijziging door het college vastgesteld. Het gaat om technische wijzigingen n.a.v. opmerkingen van de accountant BDO op blz. 88, 95 en 115.

  Op 28-11-2018 is een gewijzigd overzicht met antwoorden op de technische vragen gepubliceerd. Het gaat om wijzigingen/aanvullingen op blz. 10 (vraag 10. indicatoren afvalstromen - zie tevens bijlage Overzicht Afvalstromen raming), 15 (Link naar Subsidieregister) en 16 (vraag 41. Huisvesting sociale woningen aan statushouder).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie Bestuur en financiën van 25 en 26 juni 2019 heeft geadviseerd behandeling als bespreekstuk.

  Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht heeft een advies uitgebracht over de transcripties.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft een ongevraagd advies aan het college uitgebracht over de Kadernota en de Menukaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein.

  Het college heeft op 2 juli 2019 een gewijzigde versie van de Kadernota vastgesteld. De ‘Inleiding’ en de paragraaf ‘Fysiek’ bevatten enkele tekstuele wijzigingen in gele arcering. Daarnaast heeft nieuwe informatie geleid tot een aantal financiële correcties. Concreet gaat het hier om:
  - de deelnemersbijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht. Dit bedrag wordt lager en is nu opgenomen voor €15.000 structureel vanaf 2020 in de Kadernota.
  - de deelnemersbijdrage aan de Stichtse Groenlanden. Dit bedrag wordt lager en is nu opgenomen voor € 2.500 structureel vanaf 2020 in de kadernota.

  Het eindsaldo voor de jaren 2020 t/m 2023 in de Kadernota neemt hierdoor (ten positieve) toe. Het saldo voor 2020 wordt daarmee
  € 52.572 (positief).

  Het overzicht Technische vragen is aangevuld met een bijlage Overzicht Afvalstromen raming n.a.v. vraag 15 van Maarssen 2000. Er zijn antwoorden gegeven op vragen van Maarssen 2000 over de Menukaart Sociaal Domein en Mantelzorgcompliment en op vragen van Streekbelangen over de gewijzigde Kadernota.

  Overzicht aangekondigde amendementen en moties:

  Algemeen
  M 1: VVD: motie ‘transcripties per onderwerp’ (GEWIJZIGD)
  M 6 ChristenUnie-SGP en Lokaal Liberaal- Transcripties van commissie- en raadsvergaderingen
  A 5 ChristenUnie-SGP: Mantelzorgcompliment en taakstelling fysiek domein

  Inleiding
  A 1 Streekbelangen: amendement ‘Prioriteit voor woningbouw en gebiedsgericht werken’

  Programma Fysiek:
  A 2 Streekbelangen - amendement ‘van het gas af’
  M 2 Streekbelangen - motie ‘investering gemeentelijke gebouwen’
  M 3 Streekbelangen - motie ‘klimaat-adaptieve maatregelen’
  M 4 Streekbelangen - motie toetsingscriteria
  M 8 PVV- motie “Gelijke monniken, gelijke kappen
  M 9 PVV – motie Groene daken coaches

  Programma Sociaal Domein
  M 5 ChristenUnie-SGP en Maarssen 2000 - Mantelzorgwaardering
  M 7 ChristenUnie-SGP- Standaard bijsluiter
  M 10 - Lokaal Liberaal - behouden mantelzorgcompliment
  M 11 - PvdA Aanvulling mantelzorgondersteuning

  Programma Samenleving
  A 3 PVV: Voorbereidingskosten inburgering
  vergroten verkleinen laden...
 • Bespreekpunt op verzoek van het Vechtse Verbond.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Bijlagen: Aanbiedingsbrief , controleverklaring van de accountant, het accountantsverslag 2018 en het collegebesluit van 17 juli 2019
  De overige stukken staan onder de agendapunten 5 en 6.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)