Commissie Fysiek Domein 26 november 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 25 november 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 25 november 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het plan van aanpak is een verdere uitwerking van de Startnotitie RES. De raad heeft op 2 juli 2019 een motie aangenomen met als dictum: het college te verzoeken het plan van aanpak voor te leggen aan de raad alvorens hierover een besluit te nemen.
  Peilpunten:
  1. in te stemmen met het plan van aanpak met het bijbehorende budget;
  2. kennis te nemen van de procesaanpak voor de RES.
  Doel: in te stemmen met het plan van aanpak RES zodat er verder kan worden gewerkt aan de uitwerking van een Regionaal Bod.
  N.B.: Gezien de omvang van het plan van aanpak wordt op verzoek van het presidium een korte inleiding gegeven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft uitbreiding van het bouwvlak aan de westzijde en verkleining van het bouwvlak aan de zuid- en oostzijde, voor het realiseren van een uitbreiding van de stal op de meest optimale wijze. De oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het slopen van een kas en twee bijgebouwen, het terugbouwen van twee bijgebouwen op een betere locatie, het verplaatsen van een bestaande kas en het verplaatsen van de zonnepanelen die nu op het dak van de grote kas staan naar het maaiveld. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Initiatiefnemer is voornemens de agrarische bedrijfsvoering (geitenhouderij) te beĆ«indigen. Het plan betreft de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Hiervoor in de plaats het realiseren van twee vrijstaande woningen. De huidige karakteristieke boerderij met hooiberg blijft behouden. De karakteristieke schuur wordt teruggebouwd als gezamenlijk bijgebouw voor in totaal drie woningen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De twee Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Breukelen-Loenen en Maarssen hebben een looptijd van 10 jaar en lopen binnenkort af. Het college heeft een voorkeur voor het verlengen van de looptijd met 5 jaar boven het opnieuw laten opstellen van een LOP. De provincie heeft aangegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen verlenging van de looptijd. Van de overige betrokken partijen is geen reactie ontvangen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)