Raad 29 september 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
  provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
  besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 28 september 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 28 september 2020, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...
 • Griffier Jelle Hekman heeft op 6 februari 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is met ingang van 3 april 2020 van zijn pensioen gaan genieten. Vanwege Covid-19 was en is het nog steeds niet mogelijk om een afscheidsreceptie te houden. In overleg met Jelle wordt nu op andere wijze invulling aan zijn afscheid gegeven. Tijdens de raadsvergadering van 29 september zal de raad formeel afscheid van hem nemen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De fractie Samen Stichtse Vecht (voorheen Maarssen 2000) stelt voor de heer Sander Jonker te benoemen als nieuw commissielid.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Advies te nemen besluit: de raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begroting en het bedrijfsplan 2021 van Stichting Kansis.

  De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gebiedsvisie Atlantische Buurt (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan in Maarssen)  is het kader voor toekomstige ontwikkelingen. De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit, de verkeerssituatie en het vastgoed in de Atlantische Buurt. 

  De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De begroting 2021 van Stichtse Groenlanden is een beleidsarme begroting, mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, RMN, zich in bevindt. Middels de Kadernota 2021 van Stichtse Groenlanden is de raad geïnformeerd over de financiële kaders. In het rapport Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland wordt het bestuurlijke keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland.

  De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht is een beleidsarme begroting, mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het plassenschap, RMN, zich in bevindt. De begroting 2021 laat een klein tekort zien. Middels de Kadernota 2021 van het Plassenschap is de raad geïnformeerd over de financiële kaders. In het rapport Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland wordt het bestuurlijke keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland.

  De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting.

  De geactualiseerde grondexploitaties (geheim) liggen ter inzage bij de griffie. 

  De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het integrale beleid betreffende de Algemene reserve, zoals in de beleidsnotitie Algemene reserve beschreven, vaststellen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De Nota Reserves en Voorzieningen 2020 met bijlage en de 8e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 vaststellen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De zienswijze op de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020 van de OdrU definitief vaststellen. De begroting is een uitwerking van de Kadernota 2021. Stichtse Vecht is akkoord met de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020.

  De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Regionale Energiestrategie (RES) is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019. In de RES moet invulling worden gegeven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh (Terra Watt uur)elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals zon en wind. Stichtse Vecht stelt samen met de RES regio deze Regionale Energiestrategie op. De RES-regio U16 bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. De ontwerp RES is een tussenstap in de totstandkoming van de definitieve RES 1.0 van de regio. Het concept bod voor elektriciteit bedraagt 1,8 TWh voor 2030 voor de regio.

  In de commissie Fysiek Domein van 8 september 2020 zijn de RES en de opgave duurzame electriciteit in samenhang behandeld. De commissie heeft behandeling als bespreekstukken voorgesteld.

  Discussiepunten: een aantal moties en amendementen is aangekondigd over onder meer het aanvullen van de disclaimer in hoofdstuk 3 met betaalbaarheid, en de bevoegheid om particulieren een verplichting op de leggen t.a.v. zonnepanelen waar Stichtse Vecht geen gebruik van wil maken.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de ontwerp RES is een regionale doelstelling opgenomen van 1,8 TWh in 2030 voor de opwekking van duurzame elektriciteit. De opgave voor Stichtse Vecht is nodig voor de RES en om een ruimtelijke doorvertaling te kunnen maken in andere trajecten waar de energietransitie aan bod komt. De opgave die vastgesteld wordt is kaderstellend voor de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het realiseren van de doelen uit het Addendum op het Collegewerkprogramma.

  In de commissie Fysiek Domein van 8 september 2020 zijn de RES en de opgave duurzame electriciteit in samenhang behandeld. De commissie heeft behandeling als bespreekstukken voorgesteld.

  Discussiepunten: een aantal moties en amendementen is aangekondigd over onder meer het aanvullen van de disclaimer in hoofdstuk 3 met betaalbaarheid, en de bevoegheid om particulieren een verplichting op de leggen t.a.v. zonnepanelen waar Stichtse Vecht geen gebruik van wil maken.

  vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  • Stemmingen bij document:

   22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht

   Aangenomen
   Bekijk resultaat
   Partij Voor Tegen
   CDA (3 personen)

   CDA: stemgedrag

   • Sarah van Lindenberg-Hess
   • Pim van Rossum
   • Klaas Overbeek
   3
   0
   ChristenUnie-SGP (2 personen)

   ChristenUnie-SGP: stemgedrag

   • Ike Roetman
   • Frans de Ronde
   2
   0
   GroenLinks (5 personen)

   GroenLinks: stemgedrag

   • Marja van Gaalen
   • Tjeerd Schuhmacher
   • Ed Theunen
   • Gertjan Verstoep
   • Albert Gemke
   0
   5
   Het Vechtse Verbond (1 persoon)

   Het Vechtse Verbond: stemgedrag

   • Mieke Hoek
   1
   0
   Lokaal Liberaal (8 personen)

   Lokaal Liberaal: stemgedrag

   • Rein Bonhof
   • Ron Druppers
   • Ronald van Liempdt
   • Hans van Maanen
   • Onno Tijdgat
   • Bas Verwaaijen
   • Frank Venus
   • Suzanne Kox-Meijer
   7
   0
   PvdA (3 personen)

   PvdA: stemgedrag

   • Joseph Toonen
   • Douwe van der Wal
   • Els Swerts
   3
   0
   PVV (1 persoon)

   PVV: stemgedrag

   • Wim Ubaghs
   0
   1
   Samen Stichtse Vecht (1 persoon)

   Samen Stichtse Vecht: stemgedrag

   • Riëtte Habes
   1
   0
   Streekbelangen (3 personen)

   Streekbelangen: stemgedrag

   • Rob Roos
   • Jacques Helling
   • Karin van Vliet
   3
   0
   VVD (6 personen)

   VVD: stemgedrag

   • Pauline Bredt-Aler
   • Rianne Beekman
   • Jos van Nieuwenhoven
   • Rick Nederend
   • Babet de Vries
   • Arjan Wisseborn
   6
   0
   Totaal 26 6
   26 6 1
 • vergroten verkleinen laden...
 • N.B.:Gezien de lengte van de agenda en afhankelijk van het verloop van de vergadering bestaat de kans dat de vergadering wordt geschorst en op woensdag 30 september wordt voortgezet. Omstreeks 22.30 uur zal hiervoor de balans worden opgemaakt. 

  vergroten verkleinen laden...