Commissie Fysiek Domein 16 juni 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 15 juni 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling van Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-29 in Tienhoven, benodigde besluiten op grond van diverse wetten, besluiten en verordening.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De strategische koers geeft beleidslijnen om de exploitatie, het beheer en het eigendom van dorpshuizen en wijkcentra te harmoniseren en te optimaliseren. Dit helpt om de dorpshuizen en wijkcentra toekomstbestendig te maken en daardoor kunnen zij hun rol als multifunctionele ontmoetingsruimte blijven vervullen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het beoordelingskader en de contour vormen een vertrekpunt waarop het integrale ruimtelijke perspectief verder wordt uitgewerkt en kan worden beoordeeld. Dit besluitvormingsmoment geeft de raad de mogelijkheid om aandachtspunten of aanscherpingen mee te geven ten aanzien van de contour om te verwerken in het op te stellen integraal ruimtelijke perspectief en is een tussenstap om medio 2021 in de regio te komen tot een definitief Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). In het definitieve REP worden de afspraken vastgelegd die in de regio worden gemaakt over de ruimtelijke keuzes met betrekking tot de grote opgave op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en landschap.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie PvdA - Participatie goed geregeld, met als dictum:

  Draagt het college op :

  1.     Om het participatiebeleid  t. a. v. participatie vast te stellen voor de inwerkingtreding van de omgevingswet in 1 januari 2022.

  2.     In het beleid tenminste opneemt hoe participatie wordt vormgegeven en de daarbij behorende eisen formuleert.

  3.     Dat de pioniersgroep daarbij adviserend is v.w.b. het voorstel van het college, voor het college haar voorstel naar de raad stuurt.

  4.     Het College van B&W moet aan de Raad laten weten op welke wijze zij uitvoering gaat geven aan lokaal participatiebeleid, en binnen welke termijn zij dat denkt te kunnen doen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...