Commissie Fysiek Domein 12 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 maart 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De griffier heeft in de commissie van 5 februari 2019 de opdracht gekregen van de commissie een Raadsvoorstel te maken, waarbij het ging om te trechteren en tot een concreet voorstel te komen waarbij wordt ingegaan op het proces, de kosten en het tijdspad. Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met Portaal. De opvattingen van Portaal zijn opgenomen in het voorstel. Tijdens het overleg met de initiatiefnemers bleek dat zij niet willen reageren op het raadsvoorstel, maar met een alternatief voorstel komen.
  In een brief van 1-3-2019 bij het alternatieve raadsvoorstel "Eendracht maakt macht" is dat toegelicht. Het college moet nog reageren op deze beide stukken. Het is niet zeker of dat de komende week al afgerond kan worden.
  De verschillen tussen de beide voorstellen betreffen met name:
  - De rol van het college en de intiatiefnemers bij het visietraject.
  - Het wel of niet starten met een ontwikkelplan voor de locatie Kuijperstraat.

  Tijdens de behandeling in de commissie zal gevraagd worden hoe de opvatting is over het raadsvoorstel van de griffier en tot welke wijzigingen het op basis van het alternatieve plan zou moeten leiden. Het beraad in de commissie moet derhalve leiden tot 1 raadsvoorstel, met aankondiging door fracties van amendementen.
  Op 9 maart 2019 is een memo toegevoegd met een reactie van het college op het alternatief van de initiatiefnemers.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  Opstelling: er is een extra tafel t/o de voorzitter opgesteld voor vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief en een vertegenwoordiger van Portaal.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor het mogelijk maken van een ontwikkeling van de Daalsehoek in Maarssen wordt geadviseerd om een strategische grondaankoop te doen van het perceel Dr. Plesmanlaan 446 in Maarssen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 is het noodzakelijk de huidige applicatie Key2Vergunningen te vervangen. Een nieuwe applicatie zal ook beter aansluiten op de regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  N.B.: voor de raads- en commissieleden ligt de bijlage over de financiën en de risico's, geheim, bij de griffie ter inzage.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale "Ruimte voor Ruimte regeling" planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m², één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college, mede op grond van de ingediende zienswijzen (3), meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.
  Dit bestemmingsplan is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 27-11-2018 en de raad van 18-12-2018.
  In de raad van 18-12-2018 is het bestemmingsplan aangehouden en is om een onafhankelijk onderzoek naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming in het college gedurende het gehele proces en in het kader van de gedragscode gevraagd. Het onderzoeksrapport is aan de stukken toegevoegd.
  Behandeling:
  a. Onderzoeksverslag betreffende toetsing besluitvorming Bestemmingsplan Zogweteringlaan van prof. dr. G.D. Minderman;
  b. Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2 - Gageldijk ter hoogte van nr. 119 te Maarssen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)