Commissie Fysiek Domein 20 mei 2020 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot dinsdag 19 mei 2020, 12:00 uur.

  laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren, digitaal, aanwezig te zijn.

  laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  laden...
 • laden...
 • Betreft herontwikkeling van de watertoren in Breukelen voor het realiseren van 5 woningen en een commerciële ruimte op de begane grond.

  In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2020 door de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen en PVV te bespreken gevraagd.

  laden...
 • Vastgoednota 2020.

  Advies uitbrengen aan de raad

  De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota geactualiseerd.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  laden...
 • De strategische koers geeft beleidslijnen om de exploitatie, het beheer en het eigendom van dorpshuizen en wijkcentra te harmoniseren en te optimaliseren. Dit helpt om de dorpshuizen en wijkcentra toekomstbestendig te maken en daardoor kunnen zij hun rol als multifunctionele ontmoetingsruimte blijven vervullen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  laden...
 • Betreft het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De verhoogde bijdrage aan de AVU zal leiden tot een stijging voor de afvalstoffenheffing. De stijging in kosten zal worden betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2021.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  laden...
 • laden...
 • laden...
 • De Startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16.

  In de raden en provinciale staten zijn 6 amendementen en 19 moties vastgesteld. In de notitie moties en amendementen wordt aangegeven hoe vormgegeven wordt aan de inhoud en oproep van de ingediende moties en amendementen.

  laden...
 • Betreft de eindrapportage "Slimme logistieke hub, Stichtse Vecht en omstreken", opgesteld naar aanleiding van de in december 2018 in de raad aangenomen motie die oproept tot slimme logistiek.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)