Algemene informatie

De Rekenkamer van gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst.

Onderzoeksonderwerp

De Rekenkamer kan zelf, net als de gemeenteraad, het college en inwoners, onderzoeksonderwerpen aandragen. De commissie vindt het belangrijk om voor de keuze van de onderzoeken te overleggen met de raad. De commissie bepaalt dan wat ze gaat onderzoeken en hoe het onderzoek wordt ingericht. Met deze onderzoeken en de aanbevelingen die daaruit voortkomen wil de commissie een nuttige bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur van gemeente Stichtse Vecht.

Organisatie

De Rekenkamer bestaat uit 3 onafhankelijke externe leden:

  • Gerth Molenaar, voorzitter
  • Robert Olieman, vicevoorzitter
  • Martijn Bakker, lid
  • ondersteund door een ambtelijk secretaris

Onderzoeksonderwerp indienen

Heeft u ideeën of suggesties voor onderwerpen die de Rekenkamer zou kunnen onderzoeken? Dan gelden de volgende criteria:

  • het onderwerp is actueel en heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk en/of politiek bestuurlijk belang
  • het onderwerp moet betrekking hebben op de doelmatigheid, rechtmatigheid en/of doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie
  • er mogelijk sprake is van risico’s in de sfeer van de uitvoering, financiële en/of maatschappelijke gevolgen
  • het onderzoek volgens de Rekenkamer toegevoegde waarde heeft en leidt voor de gemeenteraad en het college tot nieuwe informatie en concrete aanbevelingen
  • het onderwerp moet voor de Rekenkamer haalbaar zijn, dat wil zeggen dat het past binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden

Let op: het is verstandig uw idee of suggestie naast de criteria te leggen. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nuttig is. Alleen ideeën of suggesties die voorzien zijn van naam en telefoonnummer of (e-mail)adres behandelt de commissie. De Rekenkamer laat u weten wat ze met uw suggestie doet.

Heeft u een vraag of opmerking neem contact op met de Rekenkamer via rekenkamer@stichtsevecht.nl.