Raad 04 april 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 3 april 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

  a. Mevrouw A. Koops over de Ambitienota Cultuur;

  b. mevrouw W. Brouwer over agendapunt 17, kosten en schuldentoelichting Vreelandseweg 6A in Nigtevecht;

  c. mevrouw G. Griffioen-Bakker over agendapunt 17, kosten en schuldentoelichting Vreelandseweg 6A in Nigtevecht.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van PvdA, Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal dienen een motie in waarin aan de Rekenkamercommissie gervaagd wordt een onderzoek te doen naar de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.

  a. De voorzitter meldt dat de fracties van PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een gezamenlijke motie hebben aangekondigd waarin zij pleiten voor een Rekenkameronderzoek naar de problemen bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.
  PvdA zegt dat naar aanleiding van de vandaag ontvangen Raadsinformatiebrief over de stopzetting van het evaluatieonderzoek door bureau Thorbecke en de aankondiging van de evaluatie door een ander extern bureau, gekozen door de drie rekenkamers, de motie overbodig is geworden.

  b. De voorzitter meldt dat bij de behandeling van punt 18 eerst de motie “Opschorten termijnen ten behoeve van de onderzoekscommissie” wordt behandeld en daarna, indien deze motie niet wordt aangenomen, de motie over de weideschuur nabij de Kerklaan in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

  De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De heer Druppers vraagt aan het eind van agendapunt 12 ook te vermelden dat de leden van de onderzoekscommissie in de zaal terugkeren.

  Met deze toevoeging wordt de besluitenlijst vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: Vragen voor maandag 3 april 2017 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

  Maarssen 2000 stelt vragen over het achterwege blijven van de terugkoppeling over de invulling van de aangenomen motie over huisvesting van vergunninghouders in de raad van 20 december 2016 met als dictum:
  ◾om extra aandacht te geven aan het creëren van additionele woonruimte, zoals ook afgesproken in de woonvisie;
  ◾om prioriteit te geven aan het vinden van creatieve oplossingen voor deze huisvesting van vergunninghouders, waarbij: -verdringing op de woningmarkt zo veel mogelijk wordt voorkomen; -uitgegaan wordt van een gemengde samenstelling bij nieuwe huisvestingsinitiatieven; -vergunninghouders evenwichtig verspreid worden over onze gemeente;
  ◾om binnen drie maanden een terugkoppeling te geven aan de raad of en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze motie.

  Wethouder Van Vossen antwoordt dat hij hierover in overleg is met de woningbouwcorporaties. Er lopen diverse projecten in Maarssenbroek en Maarssen-dorp; er wordt gesproken over tijdelijke huisvesting op sportcomplexen; hij noemt de Nota kantorenlocaties. Hij zegt toe over de voortgang op zeer korte termijn met nadere informatie te komen.

  Toezegging wethouder Van Vossen:

  Op zeer korte termijn met nadere informatie komen over de invulling van de motie over huisvesting van vergunninghouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • PvdA vraagt brief nummer A-14, van gedeputeerde mr. J. Verbeek-Nijhof, gericht aan de fractie van de PvdA over incidentele dekking van salariskosten te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Bestuur en Financiën.

  De voorzitter zal dit aan het presidium voorleggen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting: De fractie van de VVD heeft de heer B.C. de Jager voorgedragen als derde commissielid.

  Bob de Jager is benoemd als commissielid voor de VVD. Hij legt de verklaring en belofte af.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder T. de Weger wordt voorgedragen voor benoeming als plv. lid in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht.

  Wethouder Tymon de Weger is benoemd als plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Afvalverwerking Utrecht.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Onderwijshuisvestingsplan kent een drietal posten die betaald moeten worden uit de reserve onderwijshuisvesting. Het budgetrecht van deze reserve ligt bij de raad.

  De commissie Sociaal Domein van 14 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk. In een memo is toelichting gegeven op de dekking uit de stelpost Investeringen Onderwijshuisvesting en de reserve Onderwijshuisvesting.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De wet gemeenschappelijke regelingen laat de huidige (door de raad ingestelde) regeling voor het primair onderwijs niet meer toe. Daarom wordt voorgesteld om de regeling op te heffen en er een collegeregeling (samenwerkingsovereenkomst) van te maken.

  De commissie Sociaal Domein van 14 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Krediet voor de uitvoering van fase 2 van het project in gebruik genomen gemeentegronden langs de geluidswal in Maarssenbroek.

  De commissie Fysiek Domein van 14 maart stemt in met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Kadernota 2018 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 21 maart 2017stemt in met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het fractievoorzittersoverleg is afgesproken om de spelregels voor juridische ondersteuning van raadsleden in een verordening vast te leggen. Aan deze afspraak wordt nu uitvoering gegeven.

  De commissie Bestuur en Financiën van 21 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het onderzoeksrapport naar de toekomstige mogelijkheden van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenschappelijke regeling is opgesteld.

  Er is behoefte aan een concreter beeld van de toekomstige uitvoering voordat verdere besluitvorming mogelijk is. Hiertoe starten de PAUW-gemeenten elk voor zich een lokaal transformatieplan voor lokale aandachtspunten, naast een coördinerend regionaal transformatieproject. Zo kan op een later moment een overwogen besluit worden genomen over het te kiezen uitvoeringsmodel. Gevraagd wordt om de kosten hiervoor te dekken uit de risicoreserve Sociaal domein.

  De commissie Sociaal Domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Conform vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De wethouders E. Balemans en mevr. J. Koops hebben opnieuw voor de periode van een jaar het verzoek gedaan om ontheffing van de woonplaatsvereiste.

  Bespreekstuk op verzoek van Maarssen 2000.

  Stemverklaring Maarssen 2000: de fractie is van mening dat wethouders in Stichtse Vecht uit Stichtse Vecht moeten komen. Zij zullen daarom tegen stemmen.
  De raad stemt in met het verlenen van de ontheffingen van het woonplaatsvereiste met 28 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. (Tegen: de fractie van Maarssen 2000. Overige fracties vóór.)
  vergroten verkleinen laden...
 • Het algemeen bestuur van de GGDrU wil toe naar een andere manier van financieren van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat om de ontschotting van de financiering voor de leeftijden 0-4 en 4-18. Daarnaast wordt voorgesteld om de financiering niet op basis van inwoneraantal maar op basis van kindaantallen te laten lopen. Dit loopt via een ingroeimodel en pakt voor onze gemeente gunstig uit.

  De fractie van D66 heeft gevraagd om behandeling als bespreekstuk.

  D66 uit haar zorgen over de ontschotting van de gelden. Het is niet wenselijk om te bezuinigen en zeker niet bij de categorie 0 tot 4-jarigen. Gevraagd wordt om structureel geïnformeerd te worden.

  Wethouder De Weger zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de inzet van de middelen bij de behandeling van de kadernota en de begroting van de GGD. De GGD heeft aangeboden de raad te informeren over de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor zal met de GGD een afspraak worden gemaakt.

  Unaniem, conform vastgesteld.

  Toezeggingen wethouder De Weger:

  1. De raad jaarlijks informeren over de financiën Jeugdgezondheidszorg bij de behandeling van de begroting van de GGD.

  2. Met de GGD een afspraak maken om de raad te informeren over de jeugdgezondheidszorg
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel voor compensatie aan de bewoners van Vreelandseweg 6A. Besproken in de besloten commissie van 14 maart 2017 en openbare commissie fysiek domein van 28 maart 2017.

  Het college adviseert een compensatiebedrag van € 80.000 (optie A). De meerderheid van de commissie advisert een compensatiebedrag van € 102.500 (optie B).

  De fractie van Streekbelangen overweegt een amendement.

  Voorgesteld besluit optie B:

  1. Een bedrag van € 102.500,-- beschikbaar te stellen als aandeel in een mogelijke finale oplossing voor de Vreelandseweg 6a Nigtevecht.

  2.Van dit bedrag € 80.000,-- in de jaarrekening 2016 als verplichting op te nemen ten laste van de post onvoorzien 2016 en € 22.500,-- ten laste te brengen van de post onvoorzien 2017.

  3. De door het college opgelegde geheimhouding op het collegevoorstel VB/17/07699 en bijbehorende bijlage kosten- en schuldentoelichting en de geheimhouding op het besprokene in de besloten vergadering van de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017 met uitzondering van hetgeen in dit raadsvoorstel is opgenomen o.g.v. artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

  De voorzitter wijst op punt 3 van het besluit over de geheimhouding en licht toe waar wel en niet over gesproken kan worden. Naar aanleiding van de commissievergadering is optie B (compensatiebedrag van € 102.500,--) aan het besluit toegevoegd. Optie B zal eerst in stemming worden gebracht. Is hier geen meerderheid voor dan zal optie A in stemming worden gebracht.

  Stemverklaring van Streekbelangen: Optie B overschrijdt het algemeen belang en schuift meer in de richting van het individueel belang. De fractie zal daarom tegen stemmen.

  De raad besluit optie B vast te stellen, met 20 stemmen vóór en 10 stemmen tegen, voor wat betreft de punten 1 en 2. (Tegen de fracties van VVD, Streekbelangen en de ChristenUnie-SGP. Overige fracties voor.)

  Punt 3 van het besluit is unaniem vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van Het Vechtse Verbond, ingediend tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2017 en besproken in de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie en de sindsdien ontvangen informatie is de motie aangepast.

  Het Vechtse Verbond, D66 en het raadslid Gerrrie Rijsterborgh dienen een motie Opschorten termijnen t.b.v. onderzoekscommissie" in.

  De leden van de onderzoekscommissie, Ron Druppers, Klaas Overbeek, Pauline Bredt-Aler en Frans de Ronde verlaten de zaal.

  a.Gezamenlijke motie van Het Vechtse Verbond, D66 en Stichtse Vecht Beweegt en de raadsleden Gerry Rijsterborgh en Hetty Veneklaas “Opschorten termijnen ten behoeve van de onderzoekscommissie”.

  Dictum: De punten zoals beschreven in het advies van de voorzitter van de raad over te nemen.

  Gerry Rijsterborgh licht toe dat zij op persoonlijke titel de motie heeft medeondertekend, omdat de fractievoorzitter van Maarssen 2000 tevens voorzitter is van de Onderzoekscommissie.

  De voorzitter meldt dat het college punt 4 van zijn advies overneemt. Dat betreft een actie voor het college.

  Schorsing op verzoek van de VVD van 20.45 tot 20.50 uur.

  Stemverklaring van de VVD: drie van de vier leden zullen tegen de motie stemmen en één lid vóór de motie.

  De motie is aangenomen met 22 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. (Tegen de fractie van GroenLinks en drie leden van de fractie van de VVD, t.w. Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven en Jeroen Willem Klomps. Vóór de overige fracties en één lid van de fractie van de VVD, Elfride Zeldenrust.)

  Motie van Het Vechtse Verbond “Duidelijke argumentatie tegen Weideschuur Kerklaan (Loenen aan de Vecht).

  Deze motie is niet meer in stemming gebracht.

  De raadsleden Ron Druppers, Klaas Overbeek, Pauline Bredt-Aler en Frans de Ronde keren terug in de zaal.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Motie van PvdA, Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks en Maarssen 2000, ingediend tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 en besproken in de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017.

  De PvdA dient mede namens Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks en Maarssen 2000 de motie in met als dictum:

  Om in de toekomst bij planvorming over woningbouw nadrukkelijk de uitspraken in de Woonvisie 2017 – 2022 als uitgangpunt te nemen door:
  ◾bij initiatiefnemers deze beleidsuitspraken in te brengen bij de start van de planvorming en
  ◾bij het presenteren van toekomstige voorstellen van bestemmingsplannen waarmee de bouw van meer dan 12 woningen is gemoeid, te benoemen aan welke uitspraken in de Woonvisie is voldaan en te motiveren aan welke uitspraken niet kon worden voldaan.

  Wethouder Živković-Laurenta zal aan het gestelde in de motie voldoen. Het college staat achter het dictum van de motie, de overwegingen worden niet gedeeld.

  PvdA trekt, mede namens Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks en Maarssen 2000 de motie in, gezien de reactie van de wethouder.

  Toezegging wethouder Živković-Laurenta:

  Voldoen aan het gestelde in het dictum van de motie.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...