Raad 15 december 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 14 december 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 14 december 2020, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor de Pioniersgroep Bestuurlijke Vernieuwing is geen maximum aantal leden vastgesteld. Binnen de pioniersgroep heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden. Als formaliteit wordt de raad gevraagd de voordrachten te bekrachtigen en wordt de raad voorgesteld dit als hamerstuk te besluiten. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De GGD Regio Utrecht (GGDrU) vraagt de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020-1. De raad wordt geadviseerd in te stemmen met deze wijziging.

  De commissie Sociaal Domein van 24 november 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het beschikbaar stellen van extra krediet voor de vervanging van de Vechtbrug in Breukelen. De brug is aan het einde van zijn economische en technische levensduur. Er zijn reeds diverse maatregelen genomen om storingen en hinder te verminderen, maar gezien het feit dat de installatie het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt, is vervanging noodzakelijk.

  De commissie Fysiek Domein van 24 november 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het realiseren van twee vrijstaande woningen ter vervanging van de momenteel leegstaande bedrijfspanden. Er zijn vier zienswijzen ingediend, waarvan drie positief.

  De commissie Fysiek Domein van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen.

  De Auditcommissie heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel en besloten dat behandeling in de commissie bestuur en financiën volstaat. Het voorstel is niet besproken in een vergadering van de Auditcommissie. 

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt de eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2020 vast te stellen; de gemiste inkomsten uit Precario in 2020 (ongeveer € 30.000) op te vangen door de inzet van de Risicoreserve Corona; en de 9e begrotingswijziging van Programmabegroting 2020 vast te stellen.

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de nota waardering en afschrijving 2020 vast te stellen en de nota waardering en afschrijving van 6 maart 2018 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen en het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen en de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016 in te trekken.

  De auditcommissie heeft over het voorstel advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd aan de stukken.

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de door de raad beschikbaar gestelde investering – programmabegroting 2019 - voor de revitalisatie van de brandweerposten Nieuwer ter Aa, Nigtevecht, Tienhoven in te zetten voor de verbouwing van de brandweerposten Kockengen en Loenen aan de Vecht. En van de door de raad beschikbaar gestelde investering € 50.000,- aan te wenden voor het realiseren van extra werkplekken voor de post Loenen aan de Vecht.

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stopt met het Cultuurfonds Stichtse Vecht per 31 december 2020. 

  Het college is voornemens een nieuw cultuurfonds op te richten. Op grond van het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 160 lid 2, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele bedenkingen en wensen aan te voeren. Met inachtneming daarvan zal dan het college een definitief besluit nemen over oprichting van een nieuw lokaal Cultuurfonds (uiterlijk 18 december 2020).

  De commissie Bestuur en Financiën van 1 december 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft op 3 november besloten het verzoek op de agenda van de raad van 15 december 2020 te plaatsen omdat het voorstel aan de eisen van een burgerinitiatief voldeed.

  Op 3 november heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van het hondenpension afgegeven. Het burgerinitiatief richt zich op de afgifte van de VVGB. Nu de raad hierover een besluit heeft genomen wordt voorgesteld het burgerinitiatief niet verder in procedure te brengen maar af te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het beleidsplan geeft uitvoering aan de op 2 juni 2020 door de raad aangenomen motie "Nieuwe kaders voor Routekaart duurzaamheid". Hierin heeft de raad criteria voorgeschreven voor de nieuwe routekaart voor Stichtse Vecht. Het beleidsplan is de vervanger van de routekaart. In het beleidsplan is de route uitgezet om ambities voor nieuwe energie te bereiken. De energievraag van inwoners, bedrijven en organisaties moet verminderen en zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Het aandeel op te wekken duurzame elektriciteit bedraagt in 2030 ten minste 0,1 TWh en in 2040 0,2 TWh.

  Discussiepunten: de moties en amendementen

  De commissie Fysiek Domein van 24 november 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de ontwerp RES, door de raad vastgesteld op 29 september 2020, heeft de raad de lokale opgave duurzame elektriciteit vastgesteld op 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TwH in 2040. Stichtse Vecht ontwikkelt geen zoekgebieden voor windenergie, wel voor zonne-energie. In het beleidskader zijn de kansrijke gebieden binnen Stichtse Vecht voor zonnevelden beschreven, inclusief de grenzen en randvoorwaarden die daarbij gelden voor initiatiefnemers.

  Discussiepunten: de moties en amendementen

  De commissie Fysiek Domein van 24 november 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • vergroten verkleinen laden...
 • De raadsvergadering van 15 december moet op 2 avonden gepland worden. De reden is dat in verband met overgangsrecht een wijziging op de precario-verordening 2020 op een andere avond moet worden vastgesteld dan de verordening 2021. Een gebundeld voorstel “Belastingverordeningen 2021” is aangeboden. Dit betekent dus dat dit voorstel in zijn geheel voor de 16e geagendeerd wordt. 

  Afhankelijk van het verloop van de vergadering bestaat de kans dat meer onderwerpen naar woensdag 16 december moeten worden doorgeschoven. Omstreeks 22.30 uur zal hiervoor de balans worden opgemaakt. 

  vergroten verkleinen laden...