Raad 17 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 16 december 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 16 december 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vragen over ingekomen stukken gaarne doorgeven voor maandag 16 december, 12.00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Uitbreiding van het bouwvlak aan de westzijde en verkleining van het bouwvlak aan de zuid- en oostzijde, voor het realiseren van een uitbreiding van de stal op de meest optimale wijze. De oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk.
  De commissie fysiek domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het slopen van een kas en twee bijgebouwen, het terugbouwen van twee bijgebouwen op een betere locatie, het verplaatsen van een bestaande kas en het verplaatsen van de zonnepanelen die nu op het dak van de grote kas staan naar het maaiveld. De commissie fysiek domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Initiatiefnemer is voornemens de agrarische bedrijfsvoering (geitenhouderij) te beëindigen. Het plan betreft de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Hiervoor in de plaats het realiseren van twee vrijstaande woningen. De huidige karakteristieke boerderij met hooiberg blijft behouden. De karakteristieke schuur wordt teruggebouwd als gezamenlijk bijgebouw voor in totaal drie woningen.
  De commissie fysiek domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De twee Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Breukelen-Loenen en Maarssen hebben een looptijd van 10 jaar en lopen binnenkort af. Het college heeft een voorkeur voor het verlengen van de looptijd met 5 jaar boven het opnieuw laten opstellen van een LOP. De provincie heeft aangegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen verlenging van de looptijd.
  De commissie fysiek domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht (artikel 16) als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief.
  De commissie sociaal domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-2 van de GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze zienswijze wordt na de commissie onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan de GGD kenbaar gemaakt.
  Daarnaast wordt voorgesteld om € 40.371 budget van Onderwijs naar Volksgezondheid te verzetten. Dit bedrag is nodig door een wijziging in de cao voor gemeenteambtenaren en een bijtelling van de sociale verzekeringspremies.
  De commissie sociaal domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om een projectbudget van 290.000 euro toe te kennen voor de zelfstandige inkoop van de jeugdhulp en WMO. Dit is nodig omdat de gemeente een andere inkoopstrategie gaat toepassen dan de regiogemeenten. Hiervoor is een 4e begrotingswijziging voor 2020 nodig.
  De commissie sociaal domein van 26 november 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks worden de Belastingverordeningen voor het nieuwe jaar vastgesteld, met daarin opgenomen alle gemeentelijke tarieven.
  De commissie bestuur en financien van 3 december 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds laat een somber financieel beeld zien. Het netto saldo is in 2019 negatief € 1.291.208 en voor 2020 negatief € 379.568. Voor de latere jaren is het netto saldo beperkt positief. Voorgesteld wordt om het negatieve saldo van 2019 te verrekenen met de stelpost “achteruitgang algemene uitkering”. Voor het negatieve saldo van de Septembercirculaire voor 2020 van € 379.568 wordt voorgesteld om deze in 2020 incidenteel te dekken door een aantal bezuinigingen.
  De commissie bestuur en financien van 3 december 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt de in het rapport opgenomen conclusies te onderschrijven, de aanbevelingen die zijn gericht aan de raad over te nemen en het college op te dragen de aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren en hierover te rapporteren.
  De commissie bestuur en financien van 3 december 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stichtse Vecht 2019 vaststellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen benodigde besluiten. Vecht en Omstreken wil 12 levensloopbestendige appartementen bouwen.
  De commissie fysiek domein van 4 december 2019 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met de 7e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening worden wijzigingen of aanvullingen aangebracht over o.a. tijdelijke verboden tot het verstrekken van
  alcohol houdende drank, ordestoring bij evenement, het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties en het uitdrukkelijker omschrijven van het aanlijn- en muilkorfgebod voor hinderlijke of gevaarlijke
  honden.
  Besproken in de commissie bestuur en financien van 3 december 2019. Bespreekstuk op verzoek van de PVV, die een amendement zal indienen over het drankverbod bij supermarkten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deel A van het Gebiedsplan (de hoofdlijnen en leidende principes) zijn het gemeenschappelijk kader voor:
  a. de nadere uitwerking tot Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Stichtse Vechtse woningbouwlocatie en
  b. voor het Inrichtings Programma van Eisen voor het gezamenlijk (met de gemeente Utrecht) sportief park en lint.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 3 december 2019.
  Discussiepunten:
  - de realisatie van (een dependance van) een school;
  - de mix van de woningtypen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 1. het van toepassing verklaring van de gemeentelijke coördinatieregeling op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling van de Hazeslinger benodigde besluiten.
  2. het stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van een nieuwe Aldi met daarboven 13 appartementen.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 3 december 2019.
  Discussiepunten:
  - het parkeren
  - de omvang van de Aldi.
  PvdA en Maarssen 2000 overwegen aan motie in te dienen over supermarkt en parkeergarage.
  vergroten verkleinen laden...
 • De actualisatie van de Woonvisie is op 18 juni 2019 in de commissie Fysiek Domein besproken en in de raad van 2 juli 2019. De actualisatie van de Woonvisie is vastgesteld, met uitzondering van de projectenlijst, de percentages voor de middenhuur en de duurzaamheidsparagraaf.
  Deze drie onderdelen worden nu alsnog afgerond.
  Besproken in de commissie fysiek domein van 4 december 2019.
  De commissie adviseert om de Woonvisie niet opnieuw in zijn geheel vast te stellen, maar de projectenlijst en de (streef)percentages middenhuur per kern in de vorm van een "addendum" aan de raad voor te leggen.
  Op 10 december 2019 heeft het college besloten om de Geactualiseerde Woonvisie ongewijzigd te laten en een "Aanhangsel" op te stellen met de percentages per kern voor het middensegment. De projecten die vallen onder de oude Woonvisie zijn opgenomen in het gewijzigde raadsbesluit bij beslispunt 3.
  Er is discussie of het project Planetenbaan wel of niet op de Projectenlijst geplaatst moet worden. De VVD dient hiervoor een amendement in. Streekbelangen komt met een amendement om de tennislocatie Breukelen toe te voegen aan de projectenlijst.
  De aangekondigde motie van Lokaal Liberaal over over “Bouwen in Nieuwer ter Aa” wordt eerst besproken in de commissie fysiek domein in januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele ontmoeting.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)